Podatek od nieruchomości osób fizycznych

miejsce załatwienia sprawy Urząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Podatków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
I. Wymiar podatku pok. 407, 409, 410, 411, 415; w godz. 8-16 Rej. I- 58 66 88 834 Rej. II- 58 66 88 264 Rej. III- 58 66 88 838 Rej.IV- 58 66 88 263 Rej. V- 58 66 88 272 Rej. VI- 58 66 88 839 Rej. VII- 58 66 88 831 Rej. VIII- 58 66 88 836 Rej. IX- 58 66 88 266 II. Księgowość podatkowa pok. 414, 27; w godz. 8-16
Tel. 58-66-88-250
fax 58 620-04-48
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  8-16
 
wymagane dokumenty Podatnik powinien złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (stanowiącą załącznik do niniejszej sprawy) wraz z aktem notarialnym bądź innym dokumentem stwierdzającym nabycie nieruchomości w terminie 14 dni od dnia:
- wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub
- zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części w tym wypadku podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
Każdego roku podatnik otrzyma decyzję podatkową, sporządzoną na podstawie złożonej przez niego informacji, w której zostanie określona wysokość podatku od nieruchomości należna w danym roku podatkowym oraz terminy jego zapłaty. 
sposób załatwienia sprawy Informację w sprawie podatku od nieruchomości można złożyć w następujący sposób:
- w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00,
- w sekretariacie Wydziału Dochodów - pok. 413 na IV piętrze,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.

Podatek należy wpłacać we wskazanych w decyzji terminach. Podatek jest płatny na indywidualny nr konta bankowego wskazany w decyzji podatkowej. Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji. W przypadku wpłacania podatku po terminie określonym w decyzji ustalającej jego wysokość do kwoty podatku należy doliczyć odsetki od zaległości podatkowych liczone od terminu płatności do dnia wpłaty. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (odsetek nie nalicza się, gdy nie przekraczają one wartości 8,70 zł). 
opłaty nie dotyczy
czas załatwienia sprawy nie dotyczy
inne informacje W przypadku niezapłacenia podatku w terminie,
po uprzednim wezwaniu do zapłaty zostanie wszczęta egzekucja.

UWAGA
INFORMACJE O OPODATKOWANIU GARAŻY
Zgodnie z Uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11 garaże stanowiące odrębne nieruchomości tj.:
- wolnostojące,
- znajdujące się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych , które stanowią przedmiot odrębnej własności (mające oddzielną księgę wieczystą),
opodatkowane są według stawki podatku od nieruchomości przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – od budynków pozostałych w wysokości 7,62 zł od 1m² na 2017 rok.
Garaże stanowiące pomieszczenia przynależne do lokalu mieszalnego (posiadające tą samą księgę wieczystą co mieszkanie) podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki przewidzianej w art.5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – od budynków mieszkalnych w wysokości 0,75 zł od 1m² na 2017 rok.
 
tryb odwoławczy Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.  
podstawa prawna 1. Rozdział II ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 716)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
3. Uchwała nr XIII/245/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni
4. Uchwała nr XVI/356/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru informacji na podatek od nieruchomości
5.Uchwała nr XXV/609/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni
6. Uchwała nr XXV/611/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wzoru informacji na podatek od nieruchomości  
druki

Nowy wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IP-1- obowiązujący po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych IP-1

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych IP-1

Instrukcja wypełnienia informacji IP-1

stawki podatku od nieruchomości w 2011 roku;
stawki podatku od nieruchomości w 2012 roku;
stawki podatku od nieruchomości w roku 2013;
stawki podatku od nieruchomości w roku 2014;
stawki podatku od nieruchomości w roku 2015;

stawki podatku od nieruchomości w roku 2016

stawki podatku od nieruchomości w roku 2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 08.12.2010
Data udostępnienia informacji: 25.07.2006
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2017 12:57 Aktualizacja treści Michał Kowalski
21.11.2016 14:34 Korekta Małgorzata Gdaniec
21.11.2016 14:09 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.11.2016 14:02 Korekta Małgorzata Gdaniec
27.04.2016 10:58 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.04.2016 15:48 Korekta Małgorzata Gdaniec
15.03.2016 09:16 Korekta Małgorzata Gdaniec
15.03.2016 09:01 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.03.2016 10:19 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 10:27 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 10:43 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 12:40 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.01.2016 12:37 Korekta Małgorzata Gdaniec
29.12.2015 11:56 Korekta Michał Kowalski
03.12.2015 13:37 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.12.2015 12:24 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.12.2015 12:00 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.12.2015 11:22 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.12.2015 11:21 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.12.2015 11:19 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.11.2015 13:56 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.11.2015 13:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 11:14 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 11:13 Korekta Małgorzata Gdaniec
09.06.2015 13:12 Korekta Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 12:13 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
14.04.2015 14:35 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.04.2015 14:33 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.04.2015 14:24 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.04.2015 14:22 Korekta Małgorzata Gdaniec
31.12.2014 11:36 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.12.2014 11:28 Korekta Małgorzata Gdaniec
02.12.2014 15:06 Korekta Małgorzata Gdaniec
01.12.2014 15:49 Korekta Małgorzata Gdaniec
06.11.2014 10:49 Korekta Małgorzata Gdaniec
22.10.2014 14:39 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
22.10.2014 13:15 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
17.07.2014 10:08 Korekta Małgorzata Gdaniec
27.03.2014 14:23 Korekta Małgorzata Gdaniec
27.03.2014 13:53 Korekta Małgorzata Gdaniec
26.03.2014 11:04 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.01.2014 13:41 Korekta Małgorzata Gdaniec
26.11.2013 09:47 Korekta Małgorzata Gdaniec
26.11.2013 09:41 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
21.11.2013 11:46 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
13.09.2013 14:09 Korekta Małgorzata Gdaniec
29.07.2013 13:26 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.06.2013 10:33 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.05.2013 12:59 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.12.2012 14:17 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
14.12.2012 10:06 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
13.12.2012 14:25 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
11.12.2012 15:16 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
11.12.2012 12:43 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
26.07.2012 09:44 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
27.06.2012 14:39 Korekta Katarzyna Kamrowska
12.04.2012 12:29 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
12.04.2012 12:25 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
11.04.2012 10:07 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
16.02.2012 16:54 Zmiana podstawy prawnej Katarzyna Kamrowska
16.02.2012 14:31 Zmiana podstawy prawnej Katarzyna Kamrowska
12.12.2011 12:13 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
12.12.2011 12:11 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
12.12.2011 12:09 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
07.12.2011 13:00 Zmiana załącznika Katarzyna Kamrowska
08.12.2010 14:17 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
08.12.2010 13:36 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
08.12.2010 13:07 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska