Podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Podatków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 407
Tel. 58-66-88-266
fax 58 620-04-48
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  8-16
 
wymagane dokumentyPodatnicy zobowiązani są
- składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej sprawy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
- odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia 
sposób załatwienia sprawyDeklaracje na podatek leśny oraz ich korekty można złożyć w następujący sposób:
- w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 bądź w pokoju nr 407 IV piętro od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.

Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia 15 każdego miesiąca.

W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwoty wpłaty należy doliczyć odsetki liczone od terminu płatności do dnia dokonania wpłaty. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (odsetek nie nalicza się, gdy nie przekraczają one wartości 8,70 zł). Podatek jest płatny na indywidualny numer konta bankowego wskazany w zawiadomieniu przesłanym do podatnika. Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A.:
36 1440 1026 0000 0000 0033 4995. 
opłatynie dotyczy
czas załatwienia sprawynie dotyczy
inne informacjeW przypadku niezłożenia deklaracji na podatek leśny lub korekty deklaracji na podatek leśny organ podatkowy wszczyna postepowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku leśnym.
W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności podatkowych, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczynana będzie egzekucja administracyjna.

Podstawą do naliczenia podatku leśnego za 2016 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2015 roku na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1 m3.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Po przeliczeniu, stawka podatku leśnego wynosi 42,1894 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Dla lasów chronionych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, kwota ta ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,0947 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Podstawą do naliczenia podatku leśnego za 2017 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2016 roku na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016r., poz. 374 z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., wyniosła 191,01 zł za 1 m3.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Po przeliczeniu, stawka podatku leśnego w 2017 roku wynosi 42,0222 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Dla lasów chronionych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, kwota ta ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,0111 zł za 1 ha fizyczny lasu.
 
tryb odwoławczyOd decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym za dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.  
podstawa prawnaUstawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 374 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Uchwała Nr XVI/361/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny 
druki

Deklaracja na podatek leśny DL-1
Deklaracja na podatek leśny DL-1

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.


Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 22.09.2006
Data udostępnienia informacji: 22.09.2006
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2016 15:22 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.03.2016 09:38 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 09:41 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
19.01.2016 15:16 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.01.2016 12:28 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.01.2016 12:06 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.11.2015 09:18 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.11.2015 09:11 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.06.2015 12:14 Korekta Małgorzata Gdaniec
09.06.2015 14:49 Korekta Małgorzata Gdaniec
11.05.2015 13:07 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
14.04.2015 14:59 Korekta Małgorzata Gdaniec
29.01.2015 13:33 Korekta Małgorzata Gdaniec
29.01.2015 12:27 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.01.2015 11:04 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.01.2015 11:02 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
13.01.2015 10:21 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.12.2014 11:23 Korekta Małgorzata Gdaniec
02.12.2014 15:22 Korekta Małgorzata Gdaniec
06.11.2014 08:52 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.10.2014 12:32 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
22.10.2014 16:05 Korekta Małgorzata Gdaniec
21.05.2014 12:17 Korekta Małgorzata Gdaniec
21.05.2014 11:13 Korekta Małgorzata Gdaniec
27.03.2014 14:03 Korekta Małgorzata Gdaniec
26.02.2014 12:08 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.02.2014 12:08 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.01.2014 13:38 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.01.2014 13:31 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.01.2014 13:29 Korekta Małgorzata Gdaniec
09.07.2013 08:51 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.06.2013 08:50 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.05.2013 13:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.12.2012 13:54 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
13.12.2012 10:54 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
13.12.2012 10:05 Dodanie informacji Katarzyna Kamrowska
27.06.2012 14:32 Korekta Katarzyna Kamrowska
06.03.2012 15:24 Zmiana podstawy prawnej Katarzyna Kamrowska
16.02.2012 16:34 Zmiana podstawy prawnej Katarzyna Kamrowska
05.01.2011 12:13 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
05.01.2011 12:07 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
08.12.2010 14:15 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska
08.12.2010 13:52 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska