Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni

Załącznik do Zarządzenia Nr 8086/18/VII/R

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.06.2018 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaprasza do składania ofert.


 1. Ogłaszający konkurs

Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798

e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

 1. Obsługa merytoryczna konkursu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2

telefon/fax (58) 78 20 120; (58) 62 59 330; (58) 62 59 387

e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl; www.mopsgdynia.pl

 1. Podstawa prawna konkursu

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w:

 1. Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995
  z późn. zm.).

 2. Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

 3. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

 4. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
  z późn. zm.).

 5. Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 6. Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar,
  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

 7. Rozporządzeniu z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

 8. Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 9. Uchwale Nr XXXVII/1040/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

 10. Uchwale Nr XLVII/1004/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020. 1. Rodzaj i termin realizacji zadania

 1. Rodzaj zadania publicznego: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób
  z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.”

 1. Dotacja zostanie przekazana do wysokości zabezpieczonych środków w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, tj. w wysokości 100% niezbędnych całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania i faktycznie poniesionych przez Oferenta, któremu przyznano dotację.

 1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Gmina Gdynia zapewni łączną kwotę środków przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania publicznego w wysokości:

 1. do 62 499,00 PLN w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2018 r.

 2. do 150 000,00 PLN w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 1. Organ ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

 1. Kwota dotacji w roku 2019, będzie uzależniona od wysokości środków przekazanych przez PFRON powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 1. Dotacja przekazywana będzie na wskazany rachunek bankowy należący do Oferenta,
  w transzach, w ilości i wysokości wynikających z zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu umowy. 1. Warunki realizacji zadania

 1. W ramach realizacji niniejszego zadania finansowane będą organizacja i prowadzenie działań z zakresu rehabilitacji społecznej w formie klubu terapii zajęciowej dla maksymalnie 13 osób
  z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.

 1. Szczegółowe opisy zadania:

 1. Zakres działania klubu obejmie organizację i prowadzenie grupowych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.

 2. Oferent zorganizuje zajęcia w oparciu o przynajmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno
  z możliwością przygotowania napojów gorących (kawy, herbaty). Oferent zapewni również bezpośredni dostęp do toalety. Pomieszczenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa sanitarnego i pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej.

 3. W godzinach funkcjonowania klubu powinna być zapewniona obsługa równocześnie przez co najmniej dwie osoby do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Osoby te powinny posiadać kwalifikacje terapeuty zajęciowego lub pedagoga lub psychologa lub pokrewne.

 4. Klub terapii zajęciowej powinien być czynny 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w dni robocze, przez siedem kolejnych godzin zegarowych dziennie. Klub działa w oparciu o miesięczne plany pracy (wzór zał. nr 1).

 5. Zajęcia terapeutyczne powinny być prowadzone co najmniej 3 godziny dziennie.

 6. Uczestnikami klubu będą osoby z niepełnosprawnościami, które uzyskały pozytywną rekomendację Zespołu Kwalifikującego działającego przy MOPS do uczestnictwa
  w zajęciach klubu.

 7. Regulamin funkcjonowania, z uwzględnieniem procesu rekrutacji ustalony zostanie przez Oferenta. Regulamin w wersji ostatecznej zostanie zatwierdzony przez Zleceniodawcę.

 8. W klubie prowadzone będą listy obecności uczestników.

 9. Oferent jest zobowiązany do sporządzania rocznej (lub na zakończenie udziału) oceny uczestnika klubu (wzór zał. nr 2).

 10. Zajęcia powinny być zorganizowane w miejscu dobrze skomunikowanym siecią połączeń gdyńskiego transportu publicznego na terenie miasta Gdynia.

 1. W ramach realizacji zadania publicznego Oferent zobowiązany będzie do przetwarzania
  i zabezpieczenia danych osobowych beneficjentów zadania zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Zleceniodawca ma prawo w każdym momencie realizacji zadania do kontroli wykonywania zadania. Kontrola odbywa się w miejscu realizacji zadania i ma na celu weryfikację rzeczywistych warunków i sposobu jego wykonywania, w szczególności:

 1. weryfikację spełnienia wymogów dotyczących kadry klubu;

 2. weryfikację organizacji działania klubu;

 3. prawidłowość prowadzonej dokumentacji;

 4. prawidłowość zabezpieczenia danych osobowych.

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

 1. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy i osób trzecich za usługę wykonaną przez podwykonawców (jeśli dotyczy).

 1. W przypadku, gdy w tym samym obiekcie realizowane jest więcej niż jedno zadanie publiczne lub prowadzona jest inna działalność komercyjna bądź społeczna, Oferent zobowiązany będzie do opracowania i stosowania wskaźnika podziału kosztów eksploatacyjnych, kosztów wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania, koszów wynagrodzeń pracowników administracyjnych i kosztów administracyjnych całego obiektu proporcjonalnie do ich części wykorzystywanych przy realizacji zadania publicznego.

 1. Oferent realizując zadanie, zobowiązany będzie do stosowania przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 1579 z późn. zm.), rozporządzenia z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 poz. 1945).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Pełna treść ogłoszenia w formacie MS Word

2. Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

3. Instrukcja tworzenia konta

4. Instrukcja wypelniania i skladania oferty

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Data udostępnienia informacji: 20.06.2018