prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2017 – 2019

 

I. Obsługa merytoryczna konkursu – przedstawiciel ogłaszającego:


Urząd Miasta Gdyni – Samodzielny referat ds. organizacji pozarządowych
ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia, tel.: 58/662 36 78

 

II. Podstawa prawna konkursu:


Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13, pkt 27 i pkt 33 oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 13 oraz pozostałych przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jt. Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) zwanej dalej Ustawą oraz pozostałych przepisach prawa.

 

III. Termin składania ofert:


1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 29 maja 2017 roku do godziny 23:59:59.

2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 31 maja 2017 roku do godziny 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, załączniki do oferty (oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

3. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

 

IV. Rodzaj zadania oraz termin i warunki jego realizacji:


1. W ramach konkursu planowane jest wparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP). Celem głównym zadania, jest kompleksowe wspomaganie sektora obywatelskiego w Gdyni, w szczególności w zakresie powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta oraz rozwoju aktywności obywatelskiej. Oferta powinna zawierać autorską koncepcję działania i rozwoju centrum przy wykorzystaniu działań obligatoryjnych opisanych w ust. 2 oraz działań dodatkowych ukierunkowanych na organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Gdyni, a także na osoby i inicjatywy zmierzające do takiego działania, zwane dalej „organizacjami”.

2. Koncepcja, o której mowa w ust. 1 musi zakładać i szczegółowo opisywać sposób realizacji działań służących realizacji celów szczegółowych zadania w szczególności:

1)      wzmacnianie potencjału, kompetencji i wsparcie organizacji poprzez:

a)      organizację lub współorganizację w okresie trwania zadania przynajmniej 12 szkoleń (dla przynajmniej 200 uczestników łącznie) podnoszących kompetencje w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych – koncepcja powinna zawierać liczbę szkoleń oraz planowaną liczbę uczestników, proponowany zakres tematyczny (ostateczny zakres tematyczny szkoleń w ramach określonego limitu podlegać będzie uzgodnieniu z przedstawicielem ogłaszającego);

b)      prowadzenie bieżącego doradztwa w zakresie tworzenia organizacji i zarządzania nimi w całym okresie trwania zadania – oferent powinien wskazać proponowane zakresy doradztwa oraz czas oczekiwania na udzielenie porady; zakres tematyczny doradztwa może być podzielony na grupy wyszczególnione ze względu na czas oczekiwania na poradę;

c)      prowadzenie bieżącego doradztwa w zakresie informowania o źródłach i możliwościach finansowania działań organizacji pozarządowych, w szczególności o sposobach i procedurach dotyczących dofinansowania realizacji zadań publicznych zlecanych przez miasto;

d)      powiadamianie organizacji pozarządowych o ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Gdyni otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz o innych działaniach i możliwościach, które mogą być przez nie wykorzystywane dla rozwijania własnego potencjału – z własnej inicjatywy oraz na wniosek przedstawiciela ogłaszającego;

2)      inicjowanie, prowadzenie, koordynowanie i wspieranie działań mających na celu promocję organizacji i ich działań poprzez:

a)      organizację Kampanii 1% – corocznej akcji promującej przekazywanie 1% podatku (za rok 2017 oraz za rok 2018) na organizacje pożytku publicznego działające na rzecz mieszkańców Gdyni, organizowanej we współpracy z organizacjami pozarządowymi – koncepcja powinna zawierać proponowane w ramach kampanii działania i terminy, zaś ostateczny kształt realizowanej kampanii podlegać będzie uzgodnieniu z przedstawicielem ogłaszającego;

b)      organizację przynajmniej 15 wystaw artystycznych w lokalu GCOP (w tym realizacja/kontynuacja istniejącego planu wystaw);

c)      wydanie Gdyńskiego Kalendarza Pozarządowego na rok 2018 oraz na rok 2019 – koncepcja powinna określać jego formę, nakład oraz pomysły na innowacje w zakresie tego przedsięwzięcia;

d)      organizację we współpracy z organizacjami co najmniej dwukrotnie w okresie realizacji zadania Gdyńskiej Strefy Pozarządowej - przedsięwzięcia mającego na celu zaprezentowanie mieszkańcom Gdyni i osobom odwiedzającym Gdynię działalności organizacji pozarządowych przy okazji imprez miejskich – koncepcja powinna zawierać proponowane w ramach przedsięwzięcia działania, zaś ostateczny kształt realizowanych aktywności podlegać będzie uzgodnieniu z przedstawicielem ogłaszającego;

e)      obsługę i aktualizację danych w Gdyńskim Banku Danych o organizacjach pozarządowych, w tym zachęcanie organizacji do rejestracji i aktualizacji tych danych – oferent musi zobowiązać się do przesyłania do przedstawiciela ogłaszającego aktualnej, elektronicznej wersji Gdyńskiego Banku Danych (w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca – zakres zbieranych danych (Ankieta Gdyńskiego Banku Danych) podlega uzgodnieniu z przedstawicielem ogłaszającego;

f)       prowadzenie profilu w mediach społecznościowych oraz strony www Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych – oferent musi się zobowiązać do przekazania przedstawicielowi ogłaszającego loginu i hasła umożliwiającego logowanie do wszystkich profili w mediach społecznościowych prowadzonych w ramach realizacji zadania, w terminie 3 dni od zakończenia realizacji zadania;

3)      inicjowanie, koordynację i wspieranie działań mających na celu integrację i wsparcie sektora organizacji pozarządowych poprzez:

a)      organizację Gdyńskiego Forum Pozarządowego – corocznego spotkania plenarnego gdyńskich organizacji pozarządowych – koncepcja powinna zawierać proponowany program forum, zaś ostateczny program forum podlegać będzie uzgodnieniu z przedstawicielem ogłaszającego i Gdyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego;

b)      organizację spotkań, w tym integracyjnych dla liderów i przedstawicieli gdyńskiego III sektora – koncepcja powinna zawierać propozycję liczby spotkań, określenie ich formy oraz sposobu zachęcania uczestników do udziału w spotkaniach.

4)      działania mające na celu promocję i rozwój wolontariatu – koncepcja powinna zawierać plan powstania i rozwoju Gdyńskiego Centrum Wolontariatu – miejsca zajmującego się promocją i pośrednictwem wolontariatu, zbudowaniem, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych bazy wolontariuszy, szkoleniami dla wolontariuszy i dla organizacji pozarządowych w zakresie korzystania ze świadczeń wolontariuszy (niezależnie od szkoleń, o których mowa w punkcie 1a); do realizacji tych działań oferent może wykorzystać nieodpłatnie licencję na użytkowanie portalu pośrednictwa wolontariatu – „Ochotnicy Gdyńscy”;

5)      użyczanie przestrzeni w lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na potrzeby działań statutowych organizacji (przynajmniej 4 dni w tygodniu przez 10 godzin dziennie);

6)      udostępnianie adresu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych dla celów korespondencyjnych organizacji;

7)      działania mające na celu wspomaganie rozwoju i integracji społeczności lokalnych, grup społecznych oraz inicjatyw nieformalnych – koncepcja powinna zawierać propozycje konkretnych działań mających na celu pobudzanie zaangażowania mieszkańców w  różne formy aktywności społecznej, kreowanie, animowanie i koordynowanie działań wzmacniających potencjał społeczności lokalnych oraz zwiększanie partycypacji mieszkańców w życiu społecznym i udziału mieszkańców w rozwiązywaniu ważnych kwestii społecznych.

3. W ramach budżetu dotacji lub ze środków własnych, oferent może zaproponować dodatkowe działania, ponad określone powyżej minimum. Mogą one dotyczyć zarówno poszerzenia opisanego wyżej zakresu jak i realizacji innych działań, które przyczynią się do realizacji celu głównego.

4. Miejscem realizacji zadania jest miasto Gdynia, a adresatami zadania mieszkańcy Gdyni oraz organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie działające na rzecz mieszkańców Gdyni.

5. Podstawowe działania w ramach zadania realizowane będą w lokalu przy ul. 3 maja 27/31 w Gdyni. Część lokalu przeznaczona do realizacji zadania zostanie powierzona nieodpłatnie podmiotowi, którego oferta zostanie wybrana. Koszty eksploatacyjne powierzonego lokalu wynoszą w przybliżeniu 24 000 zł rocznie (dane za 2016 rok) i należy je uwzględnić w kosztorysie zadania (kwota obejmuje koszt: energii elektrycznej, ogrzewania, wody i kanalizacji oraz wywozu nieczystości). Oferent w umowie użyczenia lokalu zobowiąże się do sprawowania pieczy nad powierzonym lokalem.

6. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnego przedsięwzięcia, którego realizacja rozpoczyna się 1 lipca 2017 roku i zakończy dnia 30 czerwca 2019 roku.

7. Oferent musi wykazać, że dysponuje zasobami rzeczowymi i kadrowymi oraz wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą oraz opisać jakie działania na rzecz gdyńskiego sektora obywatelskiego prowadził w ciągu trzech lat poprzedzających ogłoszenie niniejszego konkursu (opis powinien znajdować się w części IV.15 oferty)

8. Oferent musi załączyć do oferty propozycję regulaminu określającego zasady korzystania przez organizacje z oferowanych przez siebie w ramach realizacji zadania działań. Rozwiązania przyjęte w regulaminie muszą zapewniać wszystkim zainteresowanym organizacjom równy dostęp do tych działań oraz transparentną procedurę korzystania z tego wsparcia – ostateczna forma ww. regulaminu będzie podlegać uzgodnieniu z przedstawicielem ogłaszającego.

9. Oferent musi określić sposoby dokumentowania poszczególnych działań realizowanych w ramach zadania, rezultaty tych działań (w szczególności rezultaty twarde) oraz proponowane mierniki osiągnięcia tych rezultatów.

10. Oferent musi zobowiązać się do zapewnienia dostępności Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych dla osób i podmiotów korzystających w oferty (dostępność całej oferty – szkolenia, warsztaty, spotkania liderów, konsultacje) w dni robocze w godzinach od 9:00 do 20:00, z zastrzeżeniem zapisów z ust. 2 pkt 5. Oferent może założyć dostępność w szerszym zakresie czasowym.

11. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:

1)      przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;

2)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;

3)      budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;

4)      działalność gospodarczą;

5)      zakup środków trwałych;

6)      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym;

7)      działalność polityczną i religijną.

 

V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadania:


1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 460 000 zł, w tym:

1)      w 2017 roku 115 000 zł;

2)      w 2018 roku 230 000 zł;

3)      w 2019 roku 115 000 zł.

 

VI. Zasady przyznawania dotacji:


1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w  rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300). Generator ofert zapewnia właściwy wzór składanej oferty.

3. Oferta musi być złożona przez organizację pozarządową albo podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy. Dopuszcza się możliwość składania ofert wspólnych. Oferent może założyć realizację części działań przez podmiot niebędący stroną umowy w trybie art. 16 ust. 4 ustawy.

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).

5. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.

6. W przypadku planowanego pobierania opłat od adresatów zadania publicznego statut lub inny akt wewnętrzny oferenta musi zawierać odpowiednie zapisy o zakresie działalności odpłatnej oferenta/(ów).

8. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:

a)      umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera;

b)      statut oferenta/oferentów;

c)      ankieta/ankiety Gdyńskiego Banku o Organizacjach Pozarządowych;

d)      propozycja regulaminu, o którym mowa w punkcie IV.8 ogłoszenia;

e)      inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie (umowy, wstępne zgody, oświadczenia, zaświadczenia, życiorysy, listy intencyjne).

9. Załączone dokumenty należy składać w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność notarialnie lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta. W przypadku integralnych załączników zawierających więcej niż 5 stron dopuszcza się poświadczenie na pierwszej stronie wraz z określeniem liczby stron załącznika.

 

VII. Tryb i kryteria wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:


1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie przewidzianym dla otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy oraz Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta, któremu zostanie przyznana dotacja.

3. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

Nazwa kryterium Wartość punktowa
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta. TAK / NIE
Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków). 5
Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. 15
Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł. 10
Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie. 30


2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów

Nazwa kryterium Wartość punktowa
Ocena koncepcji działania i rozwoju centrum, jako kluczowej jednostki wspierającej rozwój aktywności obywatelskiej w Gdyni, w szczególności ocena zakresu, jakości i skali zaproponowanych działań w kluczowych obszarach zadania, określonych w części IV.2 ogłoszenia w punktach 1a, 1b, 2a, 4 oraz 7; 0-20 punktów
Ocena udokumentowanej przez oferenta działalności na rzecz gdyńskiego sektora obywatelskiego w okresie wskazanym w punkcie IV.7; 0-10 punktów
Współpraca z innymi organizacjami – włączenie w realizację zadania innych organizacji pozarządowych; 0-5 punktów
Ocena zakładanej promocji centrum i jego usług – rozumiana jako ocena adekwatności, efektywności i skuteczności zaproponowanych przez oferenta sposobów na docieranie do organizacji, osób i grup mających być beneficjentami zadania; 0-5 punktów


4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 27 czerwca 2017 r.

5. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie oraz za pośrednictwem generatora ofert.

 

VIII. Realizacja zadań publicznych tego samego rodzaju:


Na realizację zadania w analogicznym przedziale czasowym w latach 2015 – 2017 przeznaczono 406.000 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Salwiusz Marchel
Data udostępnienia informacji: 08.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2017 08:26 Aktualizacja treści Salwiusz Marchel