Konkurs ofert NGO - Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera, oraz ich rodzin i opiekunów.

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie zarządzenia Nr 3917/15/VII/O z dnia 23.12.2015r. ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera, oraz ich rodzin i opiekunów.
 
Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 5, 19, art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art.60 ust. 2 pkt
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U.2015.1515), oraz art. 4, ust. 1, pkt 6, art. 11, ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 z późn. zmianami[1]) oraz na podstawie Uchwały Nr XIV/304/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
 
 
I.       CEL I RODZAJ ZADANIA
1.      W ramach realizacji niniejszego zadania wspierana będzie działalność pielęgnacyjna, rehabilitacyjna, edukacyjna oraz uspołeczniająca na rzecz osób z chorobą Alzheimera, oraz ich rodzin i opiekunów mieszkańców Gdyni poprzez:
-        prowadzenie psychoterapii i terapii grupowej dla chorych z zespołami otępiennymi,
-        prowadzenie grup wsparcia dla opiekunów chorych, równolegle z psychoterapią i terapią grupową,
-        prowadzenie indywidualnej rehabilitacji osób z chorobą Alzheimera w domach chorych,
-        przeprowadzenie indywidualnych konsultacji i udzielanie wsparcia psychicznego opiekunom chorych
 
II.    WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA
1.      Zlecenie realizacji zadania publicznego w ramach niniejszego konkursu ma formę wspierania wraz z dofinansowaniem zadania publicznego,
2.      Na realizację zadania w roku 2016 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł,
3.      Na realizację zadań związanych z pomocą dla osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin i opiekunów  Gmina Miasta Gdyni w roku 2015 przeznaczyła kwotę 17 250 zł, w 2014r. przeznaczyła kwotę 22 000,00 zł.
 
III. ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZADAŃ
1.      Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art.16 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2014.1118 z późn. zm.).
2.      Konkurs obejmuje zadanie: którego rozpoczęcie realizacji nastąpi z dniem zawarcia umowy o udzielenie dotacji i które zakończy się 31 grudnia 2016 roku.
3.      W ramach dotacji dofinansowywane będą tylko działania niezbędne w celu jego realizacji.
4.      Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 
IV.  PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT
Podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe
są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz.U.2014.1118 z późn. zm.), tj.:
a)      organizacje pozarządowe w rozumieniu cyt. wyżej ustawy,
b)      podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy działające na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Gdyni.
 
V.     WYMAGANE DOKUMENTY
1.      Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty zgodnej
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25), Prawidłowo wypełniona oferta winna być czytelna oraz wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą oferenta (jeśli punkt nie dotyczy oferenta - należy wpisać „nie dotyczy"). Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z odpisem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa
do podpisania oferty, pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty.
2.      Do oferty należy dołączyć poniższe załączniki:
a)      aktualny, tj. zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty, odpis z KRS lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie inny dokument z rejestru lub ewidencji, stanowiący
o podstawie działalności oferenta, bez względu na datę ich wystawienia,
b)      statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
c)       umowę zawartą między organizacjami lub innymi uprawnionymi podmiotami
- w przypadku złożenia oferty wspólnej - określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania.
d)       sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2015 r., a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności,
e)      ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.
3.      Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą być opatrzone aktualną datą, pieczęcią imienną oraz podpisem osób uprawnionych, a w przypadku braku pieczęci - czytelnym podpisem składającym się z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4.      W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych w ust. 2 przedstawiciel podmiotu składającego ofertę, upoważniony do składania oświadczeń woli, powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą potwierdzenia. Jeżeli osoba potwierdzająca zgodność z oryginałem nie jest imiennie wymieniona
w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu, należy dołączyć odpowiednie upoważnienie wraz ze wskazaniem funkcji pełnionej przez tę osobę w tym podmiocie.
 
VI.  WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
1.      Realizacja zadania zleconego, wyłonionego w drodze niniejszego konkursu następuje
po zawarciu umowy z podmiotem, który złożył ofertę na jego realizację. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.      Oferent musi zagwarantować wkład własny finansowy (z finansowych środków własnych lub środków finansowych z innych źródeł), rzeczowy lub osobowy.
3.      Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdań częściowych w terminie 30 dni
od zakończenia roku budżetowego i sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego
w umowie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25).
4.      Zleceniodawca ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.
5.      Przyznane środki finansowe podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz terminem realizacji zadania określonym w umowie.
6.      Kontrola prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, t.j. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,
w którym zakończono realizację zadania. Kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania sprawuje Urząd Miasta Gdyni. W ramach kontroli mogą być badane dokumenty
i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania.
7.      Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, tzn. inny niż ten, któremu zlecono realizację zadania publicznego. Podzlecenie wykonania części zadania jest możliwe tylko w odniesieniu do określonych części przedmiotu umowy - pod warunkiem, że zostało to wyraźnie przewidziane w tekście umowy,
a wcześniej zapisane w ofercie poprzez określenie rodzaju podwykonawców wraz
ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania.
8.      Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo
-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.2013.330
z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
9.      Oferent zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania na rok 2016 r.
10.  Dotacja nie może być udzielona na:
1)   realizację zadania finansowanego z budżetu Gminy Gdynia z innego tytułu,
2)   zakup nieruchomości,
3)   zakup środków trwałych (tj. przekraczających wartość 3.500 zł),
4)   finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
5)   działalność polityczną lub religijną.
 
VII.          TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1.      Oferty na realizację zadania publicznego należy składać na formularzu zgodnym
ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011.6.25)
2.      Oferty należy składać do dnia 21 stycznia 2016 roku do godz. 13:00 w Kancelarii ogólnej UM Gdyni, 81- 364 ul.10 lutego 24. Wzór ofert można otrzymać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl/pozarzadowa  
a. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
b.      Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, przygotowując aktualizację kosztorysu, oferent może za zgodą Zleceniodawcy zmniejszyć zakres rzeczowy
i zaktualizować harmonogram, ale bez odstąpienia od osiągnięcia celów zadania i jego istotnych działań lub odstąpić od podpisania umowy.
 
VIII.       TERMIN, TRYB WYBORU OFERTY
1.    Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez Wydział Zdrowia oraz pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni (na podstawie Uchwały Nr XIV/304/15 Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 § , pkt  4-8).
2.    Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie w formie Zarządzenia Prezydent Miasta Gdyni, po zapoznaniu się z opinią Komisji, o której mowa w ust. 1. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, pisemnej umowy, szczegółowo określającej warunki realizacji zadania. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
3.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu oferty przez Prezydenta Miasta Gdyni
4.    Wyniki konkursu - z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji - zostaną umieszczone na stronie internetowej www.gdynia.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w Ratuszu oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
5.    Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w Wydziale Zdrowia i nie będą odsyłane oferentowi.
6.    Oferty nie spełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie trzech dni roboczych od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e - mail podany w ofercie.
7.    Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
8.    Termin rozstrzygnięcia konkursu do 16 lutego 2016r.
 
IX.  KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT
1.      OCENA MERYTORYCZNA
a) Kryteria oceny strategicznej maksymalnie -60% oceny
1.       zgodność założonych celów z potrzebami grupy docelowej 0-20 pkt,
2.       adekwatność doboru form działania do potrzeb grup docelowych 0-20 pkt,
3.       dostępność działań dla potencjalnie zainteresowanych beneficjentów przedstawiona w harmonogramie działań 0-15 pkt,
4.      elementy innowacyjne projektu stanowiące wartość dodaną w stosunku do podstawowych wymogów konkursu 0-5 pkt,
b)      Kryteria oceny jakościowej maksymalnie - 40% oceny
1.      ocena wykonalności zadania ( w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania) 0 - 10 pkt,
2.      ocena trwałości/ciągłości rezultatów realizacji zadania 0 - 10 pkt,
3.      ocena adekwatności działań względem potrzeb lokalnych 0 -10 pkt,
4.      ocena efektywności wykorzystania dotacji 0-10 pkt.
 
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2014.1146, Dz.U.2014.1138, Dz.U.2015.1255, Dz.U.2015.1339, Dz.U.2015.1777
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Elżbieta Czerniawska - Badtke
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Czerniawska - Badtke
Data wytworzenia informacji: 29.12.2015
Data udostępnienia informacji: 29.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.12.2015 09:11 Dodanie informacji Elżbieta Czerniawska - Badtke