Konkurs ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2016r.

Prezydent Miasta Gdyni

 

zaprasza
podmioty lecznicze funkcjonujące na terenie Miasta Gdyni do składania ofert
w konkursie ofert na realizację programów polityki zdrowotnej
skierowanych do mieszkańców Gdyni 
 
Konkurs ofert ogłasza się na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U.2015.581z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 3898/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.12.2015r. 

I.       Konkurs obejmuje następujące programy:

1.      „Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i kończyn u osób po 65r.ż. STALE    SPRAWNI” w okresie od stycznia do grudnia 2016r. zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert - TUTAJ, Zał. 

2.      „Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego diagnozowania jaskry u osób z czynnikami ryzyka  wystąpienia schorzenia  w wieku 45 – 55 lat” w okresie od stycznia do grudnia 2016r. zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert - TUTAJ, Zał.

3.      „Działania profilaktyczne mające na celu wyłonienie osób, których zachowanie budzi podejrzenie schorzenia psychicznego (np.: izolacja, utrudniony kontakt z otoczeniem z wyłączeniem zachowań agresywnych – u osób dotychczas nie będących pod opieką lekarza psychiatry) - zgłaszanych przez rodzinę, placówki podstawowej opieki zdrowotnej i pracowników socjalnych. Działania diagnostyczno – terapeutyczne w warunkach domowych” - TUTAJ , Zał.
II.
    Miejsce i termin odbioru formularzy ofertowych:
1.    Obowiązujące formularze ofert można odebrać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pokój 504 codziennie od 800 – 1530 począwszy od dnia 30.12.2015r. lub na stronie internetowej: www.gdynia.pl (BIP - zakładka otwarte konkursy ofert)

III. Oferty winny być złożone:

1.      w zamkniętej, opieczętowanej pieczątką firmową kopercie, opisanej pełną nazwą programu
2.      zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację
IV.  Termin i miejsce składania ofert:
1.      oferty należy składać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24, pokój 504, w terminie do dnia 18.01.2016r. do godz. 1300
2.      termin związania z ofertą wynosi 30 dni
3.       bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert
4.      konkurs ofert trwa do czasu rozstrzygnięcia
V.     Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:
1.      miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
2.      część jawna konkursu ofert rozpocznie się 21.01.2016r. o godzinie 1530  w sali 105A Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
VI.  Zawarcie umowy
1.    Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni zatwierdzające wyniki konkursu będzie stanowiło podstawę do zawarcia umów na realizację programów polityki zdrowotnej w 2016r.
2.    Termin rozpoczęcia realizacji programu profilaktycznego nastąpi z dniem podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.   
Ogłoszenie zgodnie  z  przepisami zostanie umieszczone na:
  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta ul.10 Lutego 24 (parter)
  2. stronie internetowej www.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Maria Machnicka
Ostatnio zmodyfikował: Maria Machnicka
Data wytworzenia informacji: 29.12.2015
Data udostępnienia informacji: 29.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2016 10:20 Dodanie informacji Maria Machnicka
29.12.2015 10:32 Dodanie informacji Maria Machnicka
29.12.2015 10:29 Dodanie informacji Maria Machnicka
29.12.2015 10:16 Dodanie informacji Maria Machnicka
29.12.2015 09:59 Dodanie informacji Maria Machnicka