Konkurs na realizację zadania publicznego - sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących oraz kotów właścicielskich

PREZYDENT MIASTA GDYNI
 
na mocy zarządzenia Nr 7987/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05. 2018 r. oraz zarządzenia Nr 8046/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.06.2018 r.
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt -  sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących oraz kotów właścicielskich.
 
 
1.    Podstawa prawna:
  1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  
      Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.),
  2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze
      zm.),
  3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
      wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
      wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),
  4) uchwała nr XXXVII/1040/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie
      uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok
      2018.
 
2.    Ogłaszający konkurs:
Gmina Miasta Gdyni, al. Marszalka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
 
3.    Obsługa merytoryczna konkursu.
Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie na rzecz innych podmiotów, oraz uprawnionym do kontroli merytorycznej nad realizacją zadania jest:
Wydział Środowiska UM Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia tel. 58 668-84-82
 
4.    Rodzaj zadania
Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących oraz kotów właścicielskich obejmuje:
  1) wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów:
      a) wolno żyjących, ich trwałe znakowanie,
      b) właścicielskich bez konieczności ich trwałego znakowania, w liczbie nie większej niż
          10 % ogólnej liczby kotów poddanych zabiegom sterylizacji/kastracji,
  2) opiekę pooperacyjną minimum 1 dobę w lecznicy,
  3) odrobaczenie, odpchlenie oraz ewentualną konieczność leczenia na koszt gminy wyłącznie
      kotów wolno żyjących.
Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.), jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.
 
5.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Przewidywana wysokość środków w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2018 rok, na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 100.000 zł brutto,
 
6.    Zasady przyznawania dotacji:
  1) spełnienie przez Oferenta warunków formalnych zapisanych w ogłoszeniu,
  2) spełnienie przez Oferenta merytorycznych kryteriów oceny ofert zawartych w ogłoszeniu,
  3) kwota przeznaczona na dotację może zostać podzielona na dofinansowanie więcej niż
      jednego Oferenta składającego ofertę w konkursie,
  4) wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim
      przypadku podmiot/ podmioty wyłonione w konkursie ofert zobowiązany/zobowiązane są
      do  przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania,
  5) jeden Oferent może złożyć jedną ofertę,
  6) oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności:
      a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
      b) rejon miasta objęty działaniem z argumentacją takiego wyboru,
      c) kalkulację przewidywanych kosztów odnoszących się do zakresu realizacji zadania,
      d) informację o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie objętym zadaniem, 
  7) w przypadku oferty wspólnej dwóch lub więcej organizacji należy złożyć
      umowę/porozumienie o współpracy ubiegających się podmiotów, określającą zakres ich
      świadczeń składających się na realizacje zadania,
  8) dotacja nie może być przeznaczona na:
      a) dotowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy 
         celowych na podstawie odrębnych przepisów,
      b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
      c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
      d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
      e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
      f) działalność polityczną lub religijną,
      g) zakup środków trwałych,
  9) zadanie może być realizowane przez podmioty spoza Gdyni, ale zawsze na rzecz
      mieszkańców Gdyni,
 10) wydatki zaplanowane w ramach oferty muszą mieć ścisły związek merytoryczny z  
       realizowanym zadaniem,
11) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie,
      zgodnie z zawartą umową,
12)   złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
7.    Terminy realizacji zadania:
Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
 
8.  Miejsce i termin składania ofert:
  1) Oferty należy składać: w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382
      Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24, łącznie z potwierdzeniem złożenia oferty, wygenerowanym z systemu Witkac 
      podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta i załączniki do oferty (oryginały lub
      kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Na ofercie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na
      otwarty konkurs ofert, ogłoszony przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni,
  2) Termin składania ofert upływa 9 lipca 2018 roku o godz. 15:59:59 przy czym termin złożenia oferty za
      pośrednictwem generatora ofert na stronie www.witkac.pl upływa 6 lipca 2018 r. o godz. 23:59:59. W
      przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni.
  3) Oferty złożone po terminie oraz oferty złożone przez podmioty, które do dnia upływu terminu składania ofert
      nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji uprzednio udzielonych, a których termin do rozliczenia już
      upłynął lub które zalegają z zapłatą wobec gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych z innych tytułów, a
      także zalegają z płatnościami z tytułu podatków lub/i składek na ubezpieczenia społeczne, nie będą
      rozpatrywane.

 9.  Warunki formalne
     Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
  1) złożone przez podmioty uprawnione, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia  udziału
      w konkursie,
  2) złożone na obowiązującym formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i
      Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
      umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych
      zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) oraz prawidłowo wypełnione,
  3) wprowadzone do systemu informatycznego na stronie www.witkac.pl,
  4) zawierające komplet niezbędnych załączników:
      a) aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka- 
          krs/strona-glowna ), innego rejestru lub ewidencji,
      b) statut,
      c) sprawozdanie z działalności za 2017 rok (merytoryczne i finansowe),
      d) ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych,
      e) wstępne zgody podmiotów (lecznic) z którymi oferent będzie współpracował,
  5) podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
      zgodnie z treścią odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji,
  6) złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  7) każdy Oferent składa jeden komplet dokumentów.
 
10.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz wybór ofert.
  1) Kryteria oceny ustawowej (łącznie można zdobyć do 60 punktów):
      a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta   – tak/nie,
      b) analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność
          terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków) - 5,
      c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
          rzeczowego zadania – do 15 punktów,
      d) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
          oraz planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z
          innych źródeł  – do 10 punktów,
      e) ocena poprawnej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których
          będzie realizowane zadanie– do 30 punktów.
  2) Kryteria oceny dodatkowej (łącznie można zdobyć do 40 punktów):
      a) właściwe zdiagnozowanie potrzeb, które zostaną zrealizowane na określonym terenie w
          wyniku realizacji zadania – do 10 punktów,
      b) zbieżność celów określonych przez Oferenta z potrzebami występującymi na danym
          terenie w zakresie skutecznego i trwałego ograniczania populacji kotów wolno żyjących
          oraz poprawy jej zdrowotności i utrzymywania w ograniczonej liczebności – do 10
          punktów,
      c)  działania pozwalające na realizację zamierzonych celów - w tym zasady trwałego
          znakowania zwierząt poddanych zabiegom sterylizacji i kastracji, zasady współpracy z
          zaangażowanymi w realizację zadania: lecznicami, opiekunami kotów wolno żyjących i
          innymi uczestnikami zadania – do 20 punktów.
  3) Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 30 lipca 2018 roku.
  4) Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/e uzyska/ją dotację, podejmie Prezydent Miasta
      Gdyni po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Konkursowej. Zarządzenie
      Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i przyznania dotacji na
      realizację zadania sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz kotów właścicielskich z
      terenu Gdyni, będzie podstawą do zawarcia z podmiotem/ami, których oferty zostaną
      wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji
      zadania.
  5) Wyniki z podaniem nazwy/w podmiotu/ów i wysokości przyznanej/ych dotacji zostaną 
      opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta, wywieszone na tablicy
      ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, zamieszczane na stronach
      miejskiego portalu internetowego oraz stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Wydziału
      Środowiska UM Gdyni.
  6) Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma
      zastosowania tryb odwoławczy.
  7) Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania
       przyczyny
 
11. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:
  1) w 2017 roku dotacji udzielono:
      Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA – 47 500 zł,  Fundacji Kotangens –
      47 500 zł, Stowarzyszeniu Pomocy Zwierzętom 5 000 zł oraz Ogólnopolskiemu
      Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals (w ramach zadania prowadzenia Schroniska
      dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni) – 40 000 zł.
  2) w  2018 roku przyznano dotację:
      Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals (w ramach zadania
      prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni w 2018 roku) –
      40 000. zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Barbara Strzelczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Strzelczyńska
Data udostępnienia informacji: 01.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2018 13:49 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
01.06.2018 15:23 Aktualizacja treści Agnieszka Janowicz
01.06.2018 12:26 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska