Zespół organizacyjny Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej UEFA 2015-2017

Zarządzeniem nr 4084/16/VII/P prezydenta miasta Gdyni z dnia 3 lutego 2016 r. powołuje się Koordynatora i Zespół organizacyjny Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej UEFA 2015 - 2017.

Powierza się Panu Markowi Łucykowi - Dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu pełnienie funkcji Koordynatora projektu polegającego na organizacji i przeprowadzeniu Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej UEFA 2015 - 2017 (zwanego dalej Turniejem), który odbędzie się w Gdyni w dniach 1-30 czerwca 2017 roku. Do zadań
koordynatora należy podejmowanie wszelkich działań mających na celu należyte zorganizowanie i przeprowadzenie Turnieju.

Powołuję Zespół ds. organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy U-2I w Piłce Nożnej UEFA 2015 - 2017 (zwany dalej Zespołem) w składzie:

1. Marek Łucyk - Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu - Przewodniczący Zespołu,
2. Rafał Klajnert - Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu- Wiceprzewodniczący Zespołu,
3. Przemysław Dalecki - Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu,
4. Joanna Leman - Kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Gdyni,
5. Zdzisław Kobyliński - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni,
6. Sebastian Drausal - Rzecznik prasowy, Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Gdyni,
7. Roman Witowski - Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni,
8. Olgierd Wyszomirski - Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Zadaniem Zespołu jest organizacja Turnieju, w zakresie koordynacji działania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni, miejskich jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży z instytucjami zewnętrznymi i partnerami uczestniczącymi w realizacji Turnieju.

Zespół odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) przygotowanie niezbędnych terenów i obiektów publicznych, transportu publicznego oraz wszelkiej koniecznej infrastruktury na terenie Gminy Miasta Gdyni wraz z zapewnieniem elektryczności, wody, zarządzania odpadami,
sprzątania;
2) zapewnienie bezpieczeństwa, w tym medycznego, podczas Turnieju;
3) organizację systemu wolontariatu podczas przygotowania i przebiegu Turnieju;
4) przygotowanie planów, budżetu i innych niezbędnych informacji niezbędnych do realizacji Turnieju;
5) współpracę z podmiotami realizującymi Turniej, w tym w celu uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód, zezwoleń, licencji niezbędnych do realizacji Turnieju;
6) promocję Turnieju zgodnie z wymogami dotyczącymi przedsięwzięcia oraz programem promocyjnym Gminy Miasta Gdyni, w tym zapewnienia brandingu i oznakowania Miasta;
7) organizowanie towarzyszących Turniejowi wydarzeń sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych;
8) sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji Turnieju.

Zespołem kieruje Przewodniczący Zespołu, który określi szczegółowy podział zadań poszczególnych członków Zespołu.

Zespół, wykonując powierzone zadania, współpracuje m.in, z Prezydentem Miasta Gdyni, Wiceprezydentami Miasta Gdyni, Sekretarzem Miasta Gdyni, Skarbnikiem Miasta Gdyni i Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdyni ds. organizacji Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej UEFA 2015 -2017.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 03.02.2016
Data udostępnienia informacji: 16.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2016 10:48 Dodanie informacji Michał Kowalski