Zespół odpowiedzialny za realizację zadań wynikających z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Mając na uwadze właściwe współdziałanie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni i Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w celu wykonania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U.2017 poz. 1529 ), postanawia się, co następuje:

par.1. 1. Powołuje się Zespół ds, sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej, zwany dalej zespołem, w składzie:

1) naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Andrzej Ryński - przewodniczący zespołu;
2) kierownik Referatu Mienia Skarbu Państwa Michał Bekacz;
3) radca prawny Urzędu Miasta Gdyni Joanna Adamska;
4) przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni;
5) przedstawiciel Wydziału Architektoniczno-Budowlanego;
6) przedstawiciel Wydziału Środowiska

2. Przedstawicieli poszczególnych wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych wskażą odpowiednio naczelnicy i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych.

par. 2. 1. Postępowanie zespołu obejmuje:

1) sporządzenie pierwszego wykazu nieruchomości i przekazanie go Wojewodzie Pomorskiemu, w terminie do dnia 10 listopada 2017 roku;
2) sporządzenie kolejnych wykazów nieruchomości według stanu na dzień 31 grudnia danego roku i przekazanie go Wojewodzie Pomorskiemu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy wykaz, wraz z opiniami, o których mowa w art. 11 i art. 12 ust. 1 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

par 3. 1. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący;
2. Zespół obraduje w miarę potrzeb;
3. Pierwsze posiedzenie zespołu wyznacza się w dniu 13 września 2017 roku o godz. 11:00
4. O planowanym kolejnym posiedzeniu zespołu poszczególni jego członkowie są powiadamiani na piśmie, drogą mailową lub telefonicznie, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem;
5. W pracach zespołu, w zależności od potrzeb mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami, zapraszane przez zespół celem konsultacji. W razie nieobecności członka zespołu, jednostka w której jest zatrudniony
zobowiązana jest zapewnić właściwe zastępstwo;
6. Zespół przedstawia propozycje do akceptacji Prezydenta Miasta Gdyni;
7. Zespół przedłoży na posiedzenie Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 19 września 2017 r. propozycje kadrowe i finansowe, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
8. Obsługę pracy i dokumentacja działań zespołu prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezii..

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Ryński
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 12.09.2017
Data udostępnienia informacji: 10.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2017 10:56 Korekta Michał Kowalski