Zespół ds. realizacji projeku "System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I..."

Zarządzeniem nr 6039/17/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 kwietnia 2017 r. powołuje się Zespół ds. realizacji projeku ,,System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; V Oś Priorytetowa Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy;
Poddzialanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm ZIT.

Powołuje się Zespół ds. realizacji projektu ,,System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I", w następującym składzie:
1) Pani Katarzyna Gruszecka - Spychała - wiceprezydent Miasta Gdyni ds. gospodarki - przewodnicząca zespołu;
2) Pani Agnieszka Kukielko - naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej;
3) Pani Joanna Nowicka - inspekor w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Polityki Gospodarczej;
4) Pani Anna Berg - inspekor w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Polityki Gospodarczej;
5) Pani Wieslawa Szleszkowska - Zalewska - kierownik Refetu ds. Rozliczeń Finansowych Projektów Unijnych Wydziału Budżetu;
6) Pani Bożena Kot- inspektor w Referacie ds. Rozliczeń Finansowych Projeków Unijnych Wydziału Budżetu;
7) Pani Katarzyna Kamińska kierownik Referatu Płac Wydziału Księgowości;
8) Pani Elżbieta Socha - inspektor Wydzialu Nadzoru Właścicielskiego;
9) Elżbieta Kleniewska - inspektor w Wydziale Budżetu;
10) Daniel Czaja - inspektor w Wydziale Kadr i Szkoleń;
11) Magdalena Gryglicka - insplktor w Referacie ds. Rozliczeń Finansowych Projektów Unijnych
Wydziału Budżetu.

Zakresy czynności i odpowiedzialności osób wchodzących w sklad Zespołu określają karty stanowisk pracy, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1.1-1.8 do zarządzenia.

Zatwierdza się następujące procedury realizacji projektu "System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I":

1) Procedura obiegu dokumentów finansowych dotyczących projektu, stanowiąca załącznik nr 2
do zarządzenia

2) Procedura przygotowania wniosków o platność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikalności wydatków w ramach RPO wydanych przez Ministra Rozwoju, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia

3) Procedura dokumentowania i rozliczania wynagrodzeń pracowników realizujecych projekt, stanowiąca załącznik nr 4 do zarządzenia;

4) Procedura przechowywania i archiwizacji wszystkich danych i dokumentów związanych z realizacja projektu, stanowiąca załącznik nr 5 do zarządzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 11.04.2017
Data udostępnienia informacji: 11.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.08.2017 13:51 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 12:42 Korekta Michał Kowalski
11.07.2017 12:37 Korekta Michał Kowalski