Rada ds. Sportu

Rada ds. Sportu została powołana zarządzeniem nr 15295/14/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2014 r. zmienionym zarządzeniem nr 3794/15/VII/P z dnia 8 grudnia 2015 r. i zarządzeniem nr 4004/16/VII/P z dnia 19 stycznia 2016 r.  stanowiącą zespół inicjujący, konsultacyjny i opiniodawczy w sprawach dotyczących organizacji i koordynacji działań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Rada jest organem inicjującym, opiniodawczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Gdyni w sprawach z zakresu kultury fizycznej i sportu.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie:
a) projektu strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu;
b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu;
c) projektów uchwał Rady Miasta Gdyni dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu;
d) programów rozwoju bazy sportowej na terenie Gdyni, w tym w szczególności projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
e) projektów programów współpracy Gminy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność, w części dotyczącej zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu;
f) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie Gdyni, dofinansowywanych z budżetu miasta;
g) projektów decyzji o przyznaniu nagród i wyróżnień za osiągnięcia we współzawodnictwie
sportowym;
2) inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomocy w ustalaniu
programów imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdynia,
3) podejmowanie współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
4) diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej z zakresu sportu oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokajania,
5) dokonywanie bieżących analiz imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w Gdyni,
6) propagowanie inicjatyw i przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych w mediach.

W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciele organizacji pozarządowych:
a) Tomasz Bobryk - Stowarzyszenie Inicjatywa "Arka";
b) Andrzej Jasiński - Uczniowski Klub Sportowy "Galeon"
c) Tomasz Kożuchowski - Uczniowski Klub Sportowy "Chylonia";
d) Krzysztof Saracen - Morski Klub Płetwonurków "Flota" Oddział PTTK Marynarki Wojennej;
e) Hanna Słomska - Uczniowski Klub Sportowy "Orka,"

2) przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni:
a) Bartosz Bartoszewicz - wiceprezydent miasta Gdyni ds. edukacji i zdrowia pełniący funkcję Przewodniczącego Rady;
b) Joanna Zielińska - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Sportu
b) Jarosław Kłodziński - Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Gdyni;
c) Marek Łucyk - Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu;
d) Rafał Klajnert - Zastępca Gdyńskiego Centrum Sportu;
e) Przemysław Dalecki - Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu
f) Marek Prusak - Dyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni.

Dodatkowe informacje: Gdyńskie Centrum Sportu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 24.06.2014
Data udostępnienia informacji: 10.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.01.2016 09:51 Korekta Michał Kowalski
25.01.2016 09:48 Korekta Michał Kowalski
25.01.2016 09:46 Aktualizacja treści Michał Kowalski
25.01.2016 09:31 Korekta Michał Kowalski
10.07.2015 12:33 Korekta Michał Kowalski
10.07.2015 12:30 Korekta Michał Kowalski