Opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Dochodów z Mienia Komunalnego
Al. Marsz. Piłsudskiego 18
81-378 Gdynia
pokój nr 2
Tel. 58-66-88-258
fax 58 620 04 48
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  8-16


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentynie dotyczy 
sposób załatwienia sprawyPojazd usunięty z drogi na podstawie art. 50a ust. 1 i 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn.zm.) na koszt właściciela umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.

Odbiór pojazdu odholowanego na parking strzeżony na podstawie zezwolenia Policji / Straży Miejskiej możliwy jest dopiero po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Odbiór pojazdu jest możliwy codziennie 24h/dobę.

Lokalizacja parkingu strzeżonego:
JARPO Bernadeta Łojewska
ul. inż. Juliana Rummla 23
81-602 Gdynia

Warunkami odbioru pojazdu z w/w parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną:
1) zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (Policja lub Straż Miejska)za wyjątkiem pojazdów zatrzymanych z art. 50a ust. 1 ww. ustawy (wraki),
2) dokumentu tożsamości,
3) dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny),
4) dowodu zapłaty za całkowity koszt usunięcia i przechowywania pojazdu.
 
opłatyOpłaty można dokonywać gotówką bądź kartą płatniczą w siedzibie firmy JARPO Bernadeta Łojewska ul. Inż. Juliana Rummla 23, 81-602 Gdynia.

Opłata za przechowywanie naliczana jest za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym, natomiast opłata za usunięcie pojazdu (holowanie) ma charakter jednorazowy.
Rada Miasta Gdyni uchwala wysokość opłat związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg w sytuacjach określonych w art. 130a ust.1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wg niżej podanych stawek:
1. Rower lub motorower –za usunięcie 111 zł; za każdą dobę przechowywania 19 zł.
2. Motocykl - za usunięcie 219 zł; za każdą dobę przechowywania 26 zł.
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usuniecie 480 zł; za każdą dobę przechowywanie – 39 zł.
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie 599 zł; za każdą dobę przechowywania – 51 zł.
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16 t - za usunięcie 848 zł; za każdą dobę przechowywania – 73zł.
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usuniecie 1.250 zł.; za każdą dobę przechowywania – 134 zł.
7. Pojazd przewożący odpady niebezpieczne - za usunięcie 1.521 zł; za każdą dobę przechowywania 197 zł.
8. Od usunięcia pojazdu odstępuje się ,jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2- art.130 a - ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia zobowiązany jest właściciel pojazdu. Wysokość kosztów nie może przekroczyć 40% maksymalnej kwoty opłat za usunięcie pojazdu, ustalonych w §1 niniejszej uchwały.
czas załatwienia sprawynie dotyczy
inne informacjeW A Ż N E!
Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym nieodebranie pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi (w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 w/w ustawy) spowoduje, że Starosta wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Powiatu.

W przypadku przejęcia pojazdu na rzecz Powiatu koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną wyegzekwowane od właściciela pojazdu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.). Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

W związku z powyższym jeżeli Twój pojazd w trybie art. 50a ust.1 i art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm) został usunięty na parking strzeżony, nie czekaj aż kwota na rachunku za jego usunięcie i przechowanie przekroczy wartość pojazdu - Odbierz go i pokryj należność. Postępowanie może trwać wiele miesięcy - przez cały czas rosną jego koszty, które obciążają właściciela (posiadacza) pojazdu.
 
tryb odwoławczyWszelkie reklamacje, odwołania, zastrzeżenia itp.,co do okoliczności będących podstawą do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do Straży Miejskiej lub Policji.
Pracownik Urzędu Miasta nie wchodzi w kompetencje w/w organów i nie bada zasadności odholowania pojazdu.
 
podstawa prawnaUstawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn.zm.)- art. 50a ust.1, 130a ust.1 i 2.

Uchwała XIII/249/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym 
drukiUchwała XIII/249/15 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym

Uchwała XXV/614/16  z dnia 26 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 28.10.2015
Data udostępnienia informacji: 04.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2016 15:33 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 09:39 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.01.2016 13:17 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.01.2016 12:57 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.01.2016 12:57 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.01.2016 12:42 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.01.2016 12:27 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.01.2016 12:19 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.01.2016 11:46 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.01.2016 11:44 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.01.2016 11:38 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.01.2016 11:14 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.01.2016 11:13 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.01.2016 09:43 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec