Opłata za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Dochodów
Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
ul. 10 Lutego 33
81-364 Gdynia
Wymiar: pok. 502, 505 (V piętro). Księgowość: pok. 503 (V piętro), 406 (IV piętro). Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta Gdyni: • ul. 10 lutego 33 (budynek „Domu Rzemiosła”) – pokój 502 (V piętro); • al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 – kancelaria ogólna.
Tel. 58-77-23-551
fax fax. (058) 77-23-550
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  od godz.8.00 do godz. 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyDo złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości z terenu miasta Gdyni, na których zamieszkują mieszkańcy.
W przypadku zabudowy jednorodzinnej deklarację składa właściciel domu jednorodzinnego; w sytuacji, gdy dom jest współwłasnością (np. małżeńską), deklarację składa jeden z małżonków.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na zarządzie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, jeśli taki został ustanowiony, a w sytuacji, gdy zarząd nie został ustanowiony - deklarację składają indywidualnie wszyscy członkowie wspólnoty.
Deklaracja powinna zostać wypełniona z zaznaczeniem danych identyfikujących:
• imienia i nazwiska/ nazwy firmy;
• adresu zamieszkania / adresu siedziby (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
• numeru PESEL dot. osoby fizycznej,
• numeru statystycznego (Regon)/ numeru identyfikacji podatkowej (NIP)dot.przedsiębiorcy;
• okoliczności uzasadniające zgłoszenie deklaracji
• dane dotyczące nieruchomości, na której powstają odpady
• oświadczenie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• informacja o załącznikach
• podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej
 
sposób załatwienia sprawyDeklaracje o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta Gdyni:
• ul. 10 lutego 33 (budynek „Domu Rzemiosła”) – pokój 502 (V piętro);
• al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 – kancelaria ogólna
lub przesłać za pośrednictwem poczty.
Każdy właściciel, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje listownie nr konta bankowego, który jest indywidualnym rachunkiem płatnika, związanym z systemem identyfikacji płatności. Zadeklarowaną opłatę wnosi się na w/w rachunek raz w miesiącu, z dołu bez wezwania, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Uprzejmie informujemy, że wpłat można dokonywać przelewem, gotówką lub kartą płatniczą. We wszystkich oddziałach i placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Gdyni nie jest pobierana prowizja z tytułu wpłat w/w opłaty.
 
opłatyw 2017 ROKU WYSOKOŚCI STAWEK MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, stawki opłaty kształtują się następująco:
1) 16 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni nie przekraczającej 45 m2,
2) 26 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 45 m2, jednak nie większej niż 60 m2,
3) 30 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 60 m2, jednak nie większej niż 80 m2,
4) 37 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 80 m2.

Mieszkańcy, którzy nie zdecydują się na segregowanie odpadów, zostaną obciążeni wyższą opłatą, która kształtuje się następująco:
1) 32 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni nie przekraczającej 45 m2,
2) 52 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 45 m2, jednak nie większej niż 60 m2,
3) 60 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 60 m2, jednak nie większej niż 80 m2
4) 74 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 80 m2.
czas załatwienia sprawyNie dotyczy
inne informacjeW przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość miesięcznej opłaty.
W stosunku do mieszkańców Gdyni, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczęta zostanie egzekucja administracyjna.
 
tryb odwoławczyOd decyzji określającej wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.  
podstawa prawnaUstawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póź. zm.);
Ustawa Ordynacja podatkowa (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
Uchwała nr XXVIII/594/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Uchwała nr XXVIII/593/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Uchwała nr XIV/288/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Uchwała nr XIV/287/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
 
druki

Deklaracja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załącznik do deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XIV/287/15 Rady Miasta Gdyni z dnia  25 listopada 2015 r.  o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
Uchwała nr XIV/288/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r.o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Ossowska
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 27.02.2013
Data udostępnienia informacji: 29.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.01.2017 08:31 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.05.2016 15:03 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 09:39 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.12.2015 16:31 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.12.2015 16:29 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.12.2015 16:25 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.12.2015 16:22 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.04.2015 14:19 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.04.2015 14:12 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.11.2014 15:52 Korekta Małgorzata Gdaniec
21.05.2014 12:30 Korekta Małgorzata Gdaniec
31.03.2014 14:52 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.03.2014 13:06 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.01.2014 15:19 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.01.2014 15:16 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.01.2014 15:09 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.01.2014 15:04 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.01.2014 14:59 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.12.2013 09:53 Korekta Małgorzata Gdaniec
16.12.2013 09:28 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
14.10.2013 08:59 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.07.2013 12:05 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.07.2013 10:07 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.07.2013 09:43 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.07.2013 09:41 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.07.2013 09:39 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.07.2013 09:31 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.07.2013 09:23 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.07.2013 09:18 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.07.2013 09:00 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.07.2013 08:57 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.07.2013 08:39 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.07.2013 08:29 Korekta Małgorzata Gdaniec
30.07.2013 08:25 Korekta Małgorzata Gdaniec
29.07.2013 13:01 Korekta Małgorzata Gdaniec
29.07.2013 12:51 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec