Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia Ogłasza nabór na stanowisko: konserwator w Dziale Administracji – umowa na zastępstwo

Gdynia, dnia 17.02.2017
 
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Ogłasza nabór na stanowisko: konserwator w Dziale Administracji - umowa na zastępstwo
 
Wymiar etatu: 1 x 1 etat (40 godzin tygodniowo) - praca zmianowa 7.00-15.00; 14.00- 22.00
Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
·       Kodeksie Pracy
·       Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
·       Regulaminie Wynagradzania Pracowników PPNT Gdynia
·       Regulaminie Premiowania Pracowników PPNT Gdynia
Główne obowiązki:
·       wykonywanie prac konserwacyjnych, naprawczych, montażowych, remontowych
·       dbanie o instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, deszczową i grzewczą
·       Monitorowanie pracy maszyn i urządzeń zainstalowanych w budynkach
·       obsługa central wentylacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, przepompowni (ścieków, wody deszczowej, p. poż), rozdzielnic BB w tym automatyki
·       obsługa kompresorów powietrza, stacji wody uzdatnionej, instalacji ppoż.
·       aktywne podejmowanie działań korygujących, naprawczych i przywracanie zdolności maszyn i urządzeń do działania
·       wykonywanie drobnych prac porządkowych
·       utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach technicznych
Wykształcenie:
·       zasadnicze techniczne i 2 lata stażu pracy lub średnie techniczne
Wymagania:             
·       znajomość obsługi i infrastruktury technicznej budynków
·       znajomość automatyki maszyn i urządzeń
·       podstawowa wiedza z zakresu instalacji elektrycznych, sanitarnych, grzewczych
·       umiejętność podstawowych napraw budowlanych, hydraulicznych, mechanicznych, ślusarskich
·       dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność
·       rzetelność, wysokie zaangażowanie w pracę
·       umiejętność pracy w zespole
·       łatwość w nawiązywaniu kontaktów
·       umiejętność działania pod presją czasu
Wymagania dodatkowe (preferowane):
·       znajomość budowy i obsługi instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
·       uprawnienie elektryczne E do 1kV
·       brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach
·       zdolności organizacyjne na stanowisku pracy
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·       CV i list motywacyjny
·     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu"
·       oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
        oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
 
Osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 
Dokumenty należy przesyłać  lub  składać do dnia 28 lutego 2017 r. na adres:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia"
z dopiskiem  „Oferta pracy konserwator "
 
Dokumenty złożone elektronicznie nie będą rozpatrywane.
 
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia informuje, że w styczniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 
Inne informacje:
·        Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
·        Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
·        Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Pomorskiego Parku Naukowo
         Technologicznego Gdynia
·        Dokumenty można składać w sekretariacie  Jednostki  od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.w
         pokoju A 5.10 - V piętro.
·        Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 058 880 81 23 od poniedziałku do piątku w godz.
         08:00 - 16:00
 
* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości  - Krajowy Rejestr Karny"   

Ogłoszenie w formacie_pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Dorota Krause
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Krause
Data wytworzenia informacji: 17.02.2017
Data udostępnienia informacji: 17.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.02.2017 10:11 Dodanie informacji Dorota Krause
17.02.2017 14:41 Dodanie informacji Dorota Krause