Zawiadomienie o wydanej doś - instalacja dwóch kabin lakierniczych ul. Chwaszczyńska 178 i 178A

ROD.6220.42.2016.ER                                                                         Gdynia, dn. 11.08.2017r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
 
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1405),
 
zawiadamia się:
 
o wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzji znak ROD.6220.42.2016.ER z dnia 09.08.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
 
„Instalacja 2 kabin lakierniczych w ramach rozbudowy i  przebudowy budynku usługowo-warsztatowego”
przy ul. Chwaszczyńskiej 178 i 178A w Gdyni, działki ewid. Nr 637, 638, 639, 640 obręb 0014 Dąbrowa jedn. ewid. Gdynia.
 
dla wnioskodawcy Pana Jarosława Kuleja.
 
Z treścią decyzji oraz z dokumentami dotyczącymi sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (opinia z dnia 08.05.2017r. nr NS.4340.13.2017) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Gdańsku (postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.212.2017.IBA.2 z dnia 22.06.2017r.), można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, pok. 517.
 
Dane o przedmiotowej decyzji zostały umieszczone na stronie internetowej www.ekoportal.pl w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 445/2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze zawiadomienie umieszcza się :
-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni
(ul. 10 Lutego 24, V piętro, obok pok. nr 521),
-        na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip,
-        w miejscu planowanej inwestycji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Elżbieta Rybicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Rybicka
Data wytworzenia informacji: 11.08.2017
Data udostępnienia informacji: 11.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2017 14:02 Aktualizacja treści Elżbieta Rybicka