Silosy do magazynowania zboża w Porcie Gdynia- zawiadomienie o wydaniu dec. środowiskowej

ROD.6220.13.2017.JS                                                                              Gdynia, 11.08.2017 r.                                                                                                                                                      
 
ZAWIADOMIENIE
PREZYDENTA MIASTA GDYNI
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)
 
zawiadamia się o:
 
o wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja z dnia 10.08.2017r. nr: ROD.6220.13.2017.JS) dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa silosów do magazynowania zboża wraz z technologią załadunkowo-wyładowczą przy ul. Węglowej w Porcie Gdynia” dla wnioskodawcy MTMG - Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o. reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Pawelca.
 
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (opinia z dnia 21.04.2017r. nr SE.ZNS.80.4910.22.17) oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (postanowienie z dnia 29.05.2017 r. nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.180.2017.PW.4) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta  Gdyni, ul. 10 Lutego 24.  
W publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod numerem 444/2017, zamieszczono dane o ww. decyzji  środowiskowej. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku znajduje się na stronie internetowej  www.ekoportal.pl.
 
 
 
 
 
 
 
Zawiadomienie umieszcza się: 
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni w siedzibie Wydziału Środowiska przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni (V piętro, obok pok. nr 521),
- w miejscu planowanej inwestycji, 
- w Biuletynie Informacji Publicznej tut. organu pod adresem www.gdynia.pl/bip.
Oprac.: J.Sokolnicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Jakub Sokolnicki
Data wytworzenia informacji: 11.08.2017
Data udostępnienia informacji: 11.08.2017