Silosy do magazynowania zboża w Porcie Gdynia- obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej

ROD.6220.13.2017.JS                                                                              
 
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 sierpnia 2017 r.
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)
 
zawiadamia się strony o:
 
wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni, decyzji z dnia 10.08.2017r. znak: ROD.6220.13.2017.JS o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa silosów do magazynowania zboża wraz z technologią załadunkowo-wyładowczą przy ul. Węglowej w Porcie Gdynia” dla wnioskodawcy MTMG - Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o. reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Pawelca.
 
 
 
 
 
 
 
Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni w siedzibie Wydziału Środowiska przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni (V piętro, obok pok. nr 521),
- w Biuletynie Informacji Publicznej tut. organu pod adresem www.gdynia.pl/bip.
na okres 14 dni.
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Oprac.: J.Sokolnicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Jakub Sokolnicki
Data wytworzenia informacji: 11.08.2017
Data udostępnienia informacji: 11.08.2017