Obw. w postępowaniu ws. dec. środowiskowej - przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Akademii Morskiej w Gdyni

ROD.6220.7.2018.JS                                                                              
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maj 2018r.
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa sieci ciepłowniczej usytuowanej na terenie AMG przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni dla wnioskodawcy Akademii Morskiej w Gdyni reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Pietrzaka
 
zawiadamia się strony postępowania o:
 
wystąpieniu do:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (pismo z dnia 17.05.2018r. nr ROD.6220.7.2018.JS) z pismem przekazującym uzupełnienie do wniosku z 9.03.2018r. znak: ROD.6220.7.2018.JS o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (pismo z dnia 17.05.2018r. nr ROD.6220.7.2018.JS) oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku (pismo z dnia 17.05.2018r. nr ROD.6220.7.2018.JS) z wnioskami o ponowną opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
 
 
 
 
Obwieszczenie umieszcza się w dniu 17.05.2018r.:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni w siedzibie Wydziału Środowiska przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni (V piętro, obok pok. nr 521),
- w Biuletynie Informacji Publicznej tut. organu pod adresem http://gdynia.pl/bip/
na okres 14 dni.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Jakub Sokolnicki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sokolnicki
Data wytworzenia informacji: 17.05.2018
Data udostępnienia informacji: 17.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.05.2018 15:30 Aktualizacja treści Jakub Sokolnicki