informacja-pwp dot. ścieków przemysłowych z obiektówj zlokalizowanych przy ul. Łużyckiej 9 w Gdyni,


 
ROD.6341.3.13.2017.KP
                                                                                                                     Gdynia, 10.10.2017 r.
                                                        INFORMACJA
 
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni informuje o wszczęciu postępowania na wniosek BMG Goworowski Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, w sprawie:
 
1.      stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego firmie BMG Bogdan Goworowski z siedzibą w Gdyni do dnia 19.06.2017 r. decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.06.2013 r. znak ROD.6341.3.7.2013.JL, na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej, hali warsztatowej Mercedesa, hali warsztatowej Mazdy, zmieszanych ze ściekami bytowymi z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych obiektów zakładu, zlokalizowanego przy ul. Łużyckiej 9, na dz. nr 223/54, 225/54, 465/54, 504/54, 464/54 KM 69 obręb Gdynia, do sieci kanalizacji sanitarnej Ø 600 na działce nr 546/54 KM 69 w ul. Łużyckiej, należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,
2.      udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, będących mieszaniną podczyszczonych ścieków technologicznych ze ściekami bytowymi, pochodzących z salonów sprzedaży samochodów, hal warsztatowych, pawilonu handlowego stacji paliw oraz myjni samochodowej, zlokalizowanych na terenie dz. nr 863, 864, 865, 866 oraz 862/2 obręb 0019 Mały Kack przy ul. Łużyckiej 9 w Gdyni, na okres 4 lat.
 
 
 
 
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, (V piętro obok pok. nr 521);
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Kalina Pieczyńska
Data wytworzenia informacji: 12.10.2017
Data udostępnienia informacji: 12.10.2017