informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wukonanie urządzeń w Gdańsku Stogach


 
ROD.6341.2.16.2017.JL                                                                 Gdynia, dnia 10.07.2017 r.


 

                                                                INFORMACJA
 
 
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1121), Prezydent Miasta Gdyni informuje o wszczęciu postępowania
na wniosek Gminy Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Włodzimierza Bartosiewicza, Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych
na wykonanie urządzeń wodnych oraz wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach zadania „Budowa przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie
ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach” (dz. nr 9/5, 2/6, 10/4 obr. 278, dz. nr 57/1 obr. 256 oraz dz. nr 1, obr. 102 Gdańsk).
 
 
 
 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie:
-     na tablicy ogłoszeń Wydziału Środowiska, ul. 10 lutego 24 (V piętro, obok pok. Nr 521),
-     na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdańska przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,
-     na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem www.gdynia.pl/bip w zakładce inne/ informacje o środowisku i jego ochronie/ogłoszenia.
 
na okres 14 dni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Justyna Laskowska
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Laskowska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2017
Data udostępnienia informacji: 14.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.07.2017 15:23 Aktualizacja treści Justyna Laskowska