Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Zieleni
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: nr 513, nr 514 i nr 522

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-84-85
58 668-84-92
58 668-84-74
58 668-84-98
58 668-84-93

Fax: 58 668-84-70
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej wskazane dane i załącznik:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) będącego właścicielem/współwłaścicielem  nieruchomości,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte:
nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy,
- rysunek lub mapka określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,
-oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

UWAGA!!! Za nieskutecznie złożone zgłoszenia uznaje się:
1.      zgłoszenia dokonane przez osoby fizyczne, gdy zgłoszenie dotyczy drzewa rosnącego na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym - w takiej sytuacji, aby dokonać usunięcia drzewa należy wystąpić o wystąpić o zezwolenie na usunięcie drzewa,
2.      zgłoszenia dokonane przez osoby fizyczne, gdy zgłoszenie dotyczy drzewa rosnącego na nieruchomości stanowiącej współwłasność osoby fizycznej i osoby prawnej -w takiej sytuacji, aby dokonać usunięcia drzewa należy wystąpić o zezwolenie na usunięcie drzewa,
3.      zgłoszenia dokonane przez osoby fizyczne, gdy zgłoszenie dotyczy drzewa rosnącego na nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych, a do zgłoszenia nie dołączono pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli na wycięcie drzewa,
4.      zgłoszenia dokonane przez osoby fizyczne, gdy zgłoszenie dotyczy drzewa rosnącego na nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono do 7 lokali mieszkalnych, a do zgłoszenia podpisanego przez jednego ze współwłaścicieli nie dołączono zgody pozostałych współwłaścicieli,
5.      zgłoszenia dokonane przez osoby fizyczne będące członkami zarządu wspólnoty mieszkaniowej, gdy zgłoszenie dotyczy drzewa rosnącego na nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono powyżej 7 lokali mieszkalnych, a do zgłoszenia nie dołączono oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii uchwały o wyborze członków zarządu oraz oryginału lub uwierzytelnionej kopii uchwały członków wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięci drzewa,
zgłoszenia niepodpisane lub podpisane przez osoby fizyczne nie będące właścicielami nieruchomości,na której rośnie drzewo będące przedmiotem zgłoszenia.
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność/współwłasność osoby fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.
Zgłoszenie należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (parter) lub w kancelarii ogólnej przy ul. 10 Lutego 24 (parter).
Opłaty: Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.
Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, ze zm.: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Gdyni. Opłatę skarbową za udzielone pełnomocnictwo można wnieść w kasie obsługiwanej przez bank PKO Bank Polski SA w UM Gdyni przy al. Piłsudskiego 52/54 sala 27  lub przelewem rachunek bankowy Gminy Miasta Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w PKO Bank Polski SA.
Czas załatwienia sprawy: 1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Uwaga. 1) Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.
W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.
2) W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14. dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.  

2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszajacą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7. dni od dnia doręczenia postanowienia.
Uwaga.
1.Postanowienie o usunięciu braków z zgłoszeniu wstrzymuje bieg 21. dniowego terminu na przeprowadzenie ogledzin w terenie.
2. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zgłoszenia.
Tryb odwoławczy: 1. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
2. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk, w terminie 14. dni od dnia doręczenia/odebrania decyzji, za pośrednictwem Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Podstawa prawna dotycząca zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa - art. 83f ust. 4-20  ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 142, ze zm.).
Inne informacje: 1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni  mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie  drzewa bez zezwolenia.
3.W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. Usunięcie drzewa po upływie 6. miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin w ramach wniesionego zgłoszenia bez dokonania ponownego zgłoszenia skutkuje wymierzeniem przez organ administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie  drzewa bez zezwolenia.
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa  złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego lub z urzędu (wyłącznie w sytuacji wystapienia zagrożenia życia lub mienia).
6. Organ   obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia.
7. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu (nie dotyczy własciwości Prezydenta Miasta Gdyni),
b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym (nie dotyczy Gminy Miasta Gdynia)  w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu (nie dotyczy Gminy Miasta Gdynia) lub na obszarze Natura 2000,
c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów  uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.
Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.
Do 14. dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.
8. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Jakubowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Jakubowska
Data wytworzenia informacji: 07.09.2017
Data udostępnienia informacji: 08.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2018 12:54 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
28.05.2018 14:34 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
28.05.2018 14:29 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
28.05.2018 14:26 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
10.10.2017 13:10 Korekta Anna Zawadzka
10.10.2017 12:11 Zmiana załącznika Anna Zawadzka
10.10.2017 12:05 Zmiana załącznika Anna Zawadzka
02.10.2017 14:55 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
02.10.2017 14:26 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
12.09.2017 14:58 Korekta Michał Kowalski
11.09.2017 15:30 Aktualizacja treści Jan Kowalski
11.09.2017 15:29 Aktualizacja treści Jan Kowalski
07.09.2017 14:24 Korekta Anna Zawadzka