Zgłoszenie na podstawie art. 123a ustawy Prawo wodne

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 517-519

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
pn-pt

Numer telefonu:
58 668-84-80

Fax: 58-66-88-470
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Zgłoszenie zawierające informacje wymienione w art. 123a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1121 ze zm.):
1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;
2) określenie:
a) celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych,
b) wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód;
3) opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania;
4) termin rozpoczęcia robót lub czynności.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1.kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania,
2. odpowiednie szkice lub rysunki,
3. oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów,
4. zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego,
5. w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora, oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.
Sposób załatwienia sprawy: Do wykonywania urządzeń wodnych, czynności, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
Opłaty: nie podlega opłacie

(w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora opłata za pełnomocnictwo 17zł:
przelewem na konto PKO BANK POLSKI S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065)
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od zgłoszenia
Tryb odwoławczy: Od decyzji zawierającej sprzeciw służy stronie odwołanie do Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ciągu czternastu dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121 ze zmianami);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)
Inne informacje: W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, braków formalnych oraz brakujących dokumentów i informacji, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Małkowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Małkowska
Data wytworzenia informacji: 11.02.2016
Data udostępnienia informacji: 04.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.11.2017 10:42 Aktualizacja treści Anna Małkowska
24.05.2017 13:44 Korekta Michał Kowalski