Zgłoszenie na podstawie art. 123a ustawy Prawo wodne

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr: 517-519
Tel. 58-66-88-480
fax 58-66-88-470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyZgłoszenie zawierające informacje wymienione w art. 123a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 469 ze zm. tj.:
1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;
2) określenie:
a) celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych,
b) wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód;
3) opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania;
4) termin rozpoczęcia robót lub czynności.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1.kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania,
2. odpowiednie szkice lub rysunki,
3. oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów,
4. zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego,
5. w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora, oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. 
sposób załatwienia sprawyzgłoszenie uważa się za przyjęte jeżeli organ w ciągu 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji 
opłatynie podlega

(w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora opłata za pełnomocnictwo 17zł:
przelewem na konto PKO BANK POLSKI S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065)
czas załatwienia sprawy30 dni od zgłoszenia
inne informacjezgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń lub innych działań podlegających temu obowiązkowi.
Do rozpoczęcia zgłoszonych działań można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. (Jednak nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia).
Uwaga: W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, braków formalnych oraz brakujących dokumentów i informacji, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji. 
tryb odwoławczyOd decyzji zawierającej sprzeciw służy stronie odwołanie do Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ciągu czternastu dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni. 
podstawa prawnaustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zmianami)

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Małkowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Małkowska
Data wytworzenia informacji: 11.02.2016
Data udostępnienia informacji: 11.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2016 11:16 Aktualizacja treści Anna Małkowska
15.07.2016 09:17 Aktualizacja treści Anna Małkowska
04.04.2016 13:43 Aktualizacja treści Anna Małkowska
04.04.2016 13:08 Aktualizacja treści Anna Małkowska
04.04.2016 13:07 Aktualizacja treści Anna Małkowska
18.03.2016 13:17 Aktualizacja treści Anna Małkowska
18.03.2016 13:11 Aktualizacja treści Anna Małkowska
11.02.2016 16:05 Aktualizacja treści Anna Małkowska
11.02.2016 12:42 Dodanie informacji Anna Małkowska