Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia – przydomowa oczyszczalnia ścieków

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pok.518
Tel. 58-66-88-480
fax 586688470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  w godzinach; 8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1) wniosek zawierający informacje wymienione w art. 152 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.672 ze zmianami),
2) w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora, oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa
 
sposób załatwienia sprawyPrzyjęcia zgłoszenia lub wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji 
opłaty - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,- zł
Płatności:
- przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni PKO BANK POLSKI S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub
- gotówką w kasach Urzędu przy ul. Piłsudskiego, po odebraniu zlecenia wpłaty w tut. Wydziale
- gotówką z podaniem przedmiotu opłaty w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO BANK POLSKi S.A. odbywają się bezprowizyjnie)
czas załatwienia sprawy30 dni od dnia zgłoszenia
inne informacjeZgłoszenia instalacji należy dokonać przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
Do rozpoczecia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Uwaga:
Najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla ścieków z oczyszczalni ścieków bytowych i komunalnych oraz ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz 1800).
Granice aglomeracji Gdynia zostały wyznaczone uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 r.(Dz. Woj. Pom. z 2014r. poz.1592). 
tryb odwoławczyOd decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w ciągu czternastu dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego organu  
podstawa prawnaart. 152 ust. 1 - 4, art.153, art. 378 ust. 1 Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.672 ze zmianami),
§2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz.880),
Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1827) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Kalina Pieczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Kalina Pieczyńska
Data wytworzenia informacji: 11.10.2012
Data udostępnienia informacji: 11.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2017 11:32 Korekta Kalina Pieczyńska
08.02.2017 11:30 Korekta Kalina Pieczyńska
08.02.2017 11:23 Zmiana podstawy prawnej Kalina Pieczyńska
15.07.2016 09:17 Aktualizacja treści Anna Małkowska
14.07.2016 14:32 Aktualizacja treści Anna Małkowska
15.06.2016 11:42 Korekta Iwona Pichola
14.04.2016 14:23 Korekta Kalina Pieczyńska
14.04.2016 14:17 Aktualizacja treści Kalina Pieczyńska
14.04.2016 14:12 Aktualizacja treści Kalina Pieczyńska
06.08.2015 15:10 Aktualizacja treści Elżbieta Rybicka
28.11.2014 09:29 Aktualizacja treści Anna Małkowska
04.11.2014 12:33 Aktualizacja treści Anna Małkowska
07.01.2014 15:43 Aktualizacja treści Anna Małkowska
28.11.2013 09:35 Aktualizacja treści Anna Małkowska
29.05.2013 11:08 Aktualizacja treści Anna Małkowska
28.05.2013 18:48 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
17.10.2012 09:22 Korekta Kalina Pieczyńska
15.10.2012 10:19 Korekta Kalina Pieczyńska
15.10.2012 10:04 Korekta Kalina Pieczyńska
15.10.2012 10:01 Korekta Kalina Pieczyńska
12.10.2012 09:26 Aktualizacja treści Kalina Pieczyńska
12.10.2012 09:15 Aktualizacja treści Kalina Pieczyńska
11.10.2012 15:00 Dodanie informacji Kalina Pieczyńska