Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr 521
Tel. 58-66-88-480
fax 58 668 84 70
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- Wniosek - formularz wraz z załącznikami
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dot. zgłoszenia danej instalacji
- Pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika)  
sposób załatwienia sprawyPrzyjęcie zgłoszenia lub zgłoszenie sprzeciwu w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku 
opłaty- od przyjęcia zgłoszenia 120,- zł
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub potwierdzona notorialnie kopia) 17,- zł
Płatności:
-przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni PKO BANK POLSKI S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub
-gotówką z podaniem przedmiotu opłaty w kasach Urzędu przy ul. Świętojańskiej, po odebraniu zlecenia wpłaty w tut. Wydziale
-gotówką z podaniem przedmiotu opłaty w oddziałach banków i na poczcie
(płatności wykonywane w oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. odbywają się bezprowizyjnie)
czas załatwienia sprawyDo 30 dni od dnia zgłoszenia
inne informacjeZgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych wymagają:
1) stacje elektroenergetyczne i napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowycm nie niższym niż 110 kV
2) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące dośrodowiska pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30kHz do 300GHz
3) instalacje używane w służbie radiokomunikacji radioamatorskiej w miejscu stałej lokalizacji
Podaną w zgłoszeniu (p.6.) kwalifikację instalacji należy uzasadnić podając odległości (przedział odległości) od środka elektrycznego anteny do miejsc dostępnych dla ludności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz.71).
Informacje zawarte w zgłoszeniu instalacji zgodnie z przepisami należy przedłożyć także właściwemu terenowo wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu (Art.152 ust.7a ustawy Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 672).
Obowiązek zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, które zostały przekazane do użytkowania przed dniem 28 lipca 2005r. wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz.880).  
tryb odwoławczyOd zgłoszenia sprzeciwu służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.  
podstawa prawna* Art.152 ustawy z 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U.z 2016r. poz.672 ze zm.)
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz.879)
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz.880)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 71)
* Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 783) 
drukiFormularz zgłoszenia instalacji (wg zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2.07.2010 (Dz.U.10.130.879)

Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (wg zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2.07.2010 (Dz.U.10.130.879)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Pichola
Data wytworzenia informacji: 22.02.2011
Data udostępnienia informacji: 22.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.07.2016 09:53 Korekta Iwona Pichola
12.07.2016 09:54 Korekta Iwona Pichola
15.06.2016 11:35 Korekta Iwona Pichola
15.06.2016 11:34 Korekta Iwona Pichola
16.02.2016 10:30 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
16.02.2016 10:14 Aktualizacja treści Dorota Dziecielska
06.08.2015 15:11 Aktualizacja treści Elżbieta Rybicka
12.11.2014 09:04 Aktualizacja treści Anna Małkowska
07.01.2014 15:44 Aktualizacja treści Anna Małkowska
28.11.2013 14:16 Aktualizacja treści Anna Małkowska
28.11.2013 14:09 Aktualizacja treści Anna Małkowska
28.11.2013 09:37 Aktualizacja treści Anna Małkowska
29.05.2013 11:32 Aktualizacja treści Anna Małkowska
09.09.2011 19:43 Zmiana załącznika Bartosz Frankowski
09.09.2011 19:34 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
22.02.2011 15:29 Aktualizacja treści Elżbieta Rybicka
22.02.2011 15:15 Dodanie informacji Dorota Nelke