Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Referat Ocen Środowiskowych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
518
Tel. 58-66-88-483
        58-66-88-477
fax (58) 668-84-70
e-mail: wydz.ochrony_srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty- Wniosek - formularz wraz z załącznikami
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dot. danej instalacji
- Pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika)
 
sposób załatwienia sprawyJeśli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, można przystąpić do eksploatacji instalacji.
Organ wyraża sprzeciw w formie decyzji. 
opłaty- od przyjęcia zgłoszenia 120,- zł
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginałlub potwierdzona notorialnie kopia) 17,- zł
Płatności:
-przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni NORDEA BANK POLSKA 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995 lub
-gotówką w kasach Urzędu po odebraniu zlecenia wpłaty w tut. Wydziale
-gotówką z podaniem przedmiotu opłaty w oddziałach banków i na poczcie
(płatności wykonywane w oddziałach NORDEA BANK POLSKA odbywają się bezprowizyjnie)
czas załatwienia sprawyDo 30 dni od dnia zgłoszenia
inne informacjeZgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych wymagają:
1) stacje elektroenergetyczne i napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowycm nie niższym niż 110 kV
2) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące dośrodowiska pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30kHz do 300GHz
3) instalacje używane w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w miejscu stałej lokalizacji
Podaną w zgłoszeniu (p.6.) kwalifikację instalacji należy uzasadnić podając odległości (przedział odległości) od środka elektrycznego anteny do miejsc dostępnych dla ludności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz.1397).
Informacje zawarte w zgłoszeniu instalacji zgodnie z przepisami należy przedłożyć także właściwemu terenowo wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu (Art..152 ust.7a ustawy Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.).
Obowiązek zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, które zostały przekazane do użytkowania przed dniem 28 lipca 2005r. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz.880).
 
tryb odwoławczyOd decyzji orzekającej sprzeciw służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni.
 
podstawa prawna* Art.152 ustawy z 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U.z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.)
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalcji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz.879)
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz.880)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz.1397)
* Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635z późn.zm.)
 
drukiFormularz zgłoszenia instalacji (wg Zał.nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. (Dz.U.nr 130, poz.879)

Szczegółowe wymagania dot. zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Zał. Nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. (Dz.U.Nr 130, poz.879)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Elżbieta Rybicka
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Rybicka
Data wytworzenia informacji: 22.02.2011
Data udostępnienia informacji: 22.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2011 15:06 Dodanie informacji Elżbieta Rybicka
22.02.2011 14:43 Dodanie informacji Elżbieta Rybicka