Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Zieleni
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
nr 513, nr 514 i nr 522
Tel. 58-66-88-485 wew. 485
        58-66-88-491 wew. 491
        58-66-88-492 wew. 492
        58-66-88-493 wew. 493
        58-66-88-471 wew. 471
fax 58 66-88-470
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumentyWniosek zawierający niżej wskazane dane i załączniki:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń,
o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody;
Pouczenie: oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub
o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy
w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie
z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz
w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy
o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.
 
sposób załatwienia sprawyUsługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na usunięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę lub przesadzenie drzew lub krzewów należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni,
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54(parter) lub
w kancelarii ogólnej przy ul. 10 Lutego 24 (parter) lub złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Aby można
było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
Decyzję zezwalającą na wycinkę lub przesadzenie drzew lub krzewów otrzymuje się drogą korespondencyjną (listownie) lub odbiera się w Wydziale Środowiska w ustalonym telefonicznie z wnioskodawcą terminie lub za pośrednictwem platformy ePUAP
 
opłatyZłożenie wniosku wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) oraz decyzja są bezpłatne (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część III, poz. 44 – zwolnienie poz. 6).
Udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz
przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Gdyni.
Usunięcie drzew lub krzewów, w przypadku braku ustawowych podstaw do zwolnienia, podlega opłacie ustalanej w drodze decyzji .
czas załatwienia sprawyZezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu oględzin w terenie przez pracowników Referatu Zieleni (z ewentualnym udziałem wnioskodawcy).
Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynosi jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od wpływu wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminu rozpatrzenia wniosku (załatwienia sprawy) nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
inne informacjeZgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody przepisów dotyczących
usuwania drzew lub krzewów nie stosuje się do:
1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m2;
2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne,
urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych
roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach
zieleni;
3. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b)50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b.drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów
botanicznych lub zoologicznych;
7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z
obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości
mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów,
a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub
inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające
w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu (podmioty te, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o
terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew),
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ
właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (z
oględzin sporządza się protokół, w którym podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew);
15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. 2.
 
tryb odwoławczyOdwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk w ciągu 14 dni od dnia doręczenia/odebrania decyzji, za pośrednictwem Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.  
podstawa prawnaPodstawa prawna dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów oraz naliczenia opłat za usunięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów:
1) art. 83 - 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1651, ze zm.),
2) stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew 2016r.:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1354),
3)Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na 2017 rok:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 (M.P. z 2016r., poz. 1018. 
druki

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wzór wniosku o zmianę decyzji

Wzór oświadczenia o posiadanym tytule władania nieruchomością

Wzór oświadczenia o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wzór oświadczenia o posiadanym prawie własności urządzeń - art. 49par. 1 Kc

Wzór zawiadomienia o wykonaniu nasadzeń

Zasady realizacji nasadzeń rekompensujących oraz wnoszenia opłat za usuwanie drzew i krzewów usuwanych przez inwestorów komercyjnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Zawadzka
Ostatnio zmodyfikował: Anna Zawadzka
Data wytworzenia informacji: 12.08.2015
Data udostępnienia informacji: 29.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2017 12:01 Zmiana załącznika Anna Zawadzka
21.02.2017 15:45 Zmiana załącznika Anna Zawadzka
17.01.2017 15:14 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
17.01.2017 15:10 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
03.01.2017 15:46 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
03.01.2017 15:41 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
03.01.2017 15:38 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
18.11.2016 15:20 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
28.10.2016 15:08 Zmiana załącznika Anna Zawadzka
28.10.2016 15:02 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
30.03.2016 11:24 Korekta Michał Kowalski
30.03.2016 11:23 Korekta Michał Kowalski
30.03.2016 11:18 Zmiana załącznika Anna Zawadzka
30.03.2016 11:16 Dodanie informacji Anna Zawadzka
01.03.2016 15:24 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
01.03.2016 15:18 Korekta Michał Kowalski
01.03.2016 15:13 Zmiana załącznika Anna Zawadzka
01.03.2016 14:58 Zmiana załącznika Anna Zawadzka
01.03.2016 14:50 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
30.09.2015 09:13 Korekta Anna Zawadzka
30.09.2015 09:03 Korekta Anna Zawadzka
22.09.2015 15:55 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
22.09.2015 15:40 Korekta Anna Zawadzka
22.09.2015 15:34 Zmiana załącznika Anna Zawadzka
22.09.2015 15:29 Zmiana załącznika Anna Zawadzka
22.09.2015 15:25 Zmiana załącznika Anna Zawadzka
15.09.2015 11:51 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
15.09.2015 11:39 Korekta Anna Zawadzka
15.09.2015 11:33 Korekta Anna Zawadzka
12.08.2015 10:12 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
12.08.2015 09:47 Dodanie informacji Anna Zawadzka