Udzielenie lub zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Gdyni

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Gospodarki Odpadami
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
ul. 10 Lutego 33 (Dom Rzemiosła) pok. nr 302
Tel. 58-77-23-506
fax 58 77 23 510
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1/ Wniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia
2/ Dokumenty załączone do wniosku:
- dokument poświadczający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne wskazane przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni lub innego dysponenta stacji zlewnych położonych w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu, wykonującego obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (aktualne, tzn. z 3 ostatnich miesięcy)
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie / zmianę zezwolenia
- dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi i innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług (np. dowód rejestracyjny samochodu, dowód zakupu, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia itp.)
- ważne badania techniczne pojazdów asenizacyjnych
- dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania bazą
- dokumenty otwierdzające prawo do dysponowania miejscem mycia i dezynfekcji środków technicznych przewidzianych do realizacji usług
- dokumenty wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów


Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone przez upoważnione osoby za zgodność z oryginałem.

Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą.

Formularz wniosku wraz z załącznikami o udzielenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Gdyni do pobrania w Wydziale Środowiska UM Gdyni oraz w formie elektronicznej z rubryki "druki" niniejszej Karty Usługi. 
sposób załatwienia sprawyWniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Gdyni składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub w Kancelarii Ogólnej przy ul. 10 Lutego 24, na parterze.
Wydana decyzja zostanie przesłana za dowodem doręczenia. Odbiór osobisty decyzji (tylko przez osobę upoważnioną) możliwy jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą. Osoby zainteresowane proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru. 
opłatyOpłaty skarbowe wynoszą:
1/ 107,00 zł - za udzielenie zezwolenia
2/ 53,50 zł - za kontynuację działalności lub rozszerzenie warunków udzielonego zezwolenia
Opłaty dot. pkt 1 i 2 można uiścić:
- w kasach w Urzędzie Miasta (prowadzonych przez PKO Bank Polski S.A.) przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pok. 27) lub w banku PKO Bank Polski S.A.
- przez bezpośrednią wpłatę na rachunek Urzędu Miasta Gdyni, Wydz. Dochodów, PKO Bank Polski S.A., O/Gdynia
nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, z dopiskiem: udzielenie/zmiana zezwolenia - odbiór nieczystości ciekłych
czas załatwienia sprawyDo 30 dni od daty złożenia wniosku. Termin ten może zostać przedłużony w szczególnych przypadkach np. kiedy wniosek wymaga uzupełnienia lub uzgodnienia z innymi wydziałami Urzędu, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
inne informacjeW przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w miejscu załatwienia sprawy - osobiście lub przesłania drogą pocztową.
Organ udzielający zezwolenia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli bazy i środków technicznych będących w dyspozycji przedsiębiorcy, przewidzianych do realizacji usług.

WAŻNE!!! Z dniem 23 lipca 2012 r. kompetencje w zakresie prowadzenia sprawozdawczości wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przejął Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1, tel. 58 624-45-99 (www.kzg.pl) 
tryb odwoławczyOd decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30,
80-824 Gdańsk - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni. Odwołanie należy składać osobiście bądź drogą pocztową, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (w holu głównym na parterze), w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
podstawa prawna- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617)
- Uchwała Nr XXVIII/596/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. U. Woj. Pom. z 2013r. poz. 1441)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.). 
druki1. Uchwała Nr XXVIII/596/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

3. Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agnieszka Bigaj
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Ruszel
Data wytworzenia informacji: 31.05.2006
Data udostępnienia informacji: 31.05.2006
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.10.2016 14:03 Zmiana załącznika Agnieszka Ruszel
29.02.2016 14:36 aktualizacja podstawy prawnej, Agnieszka Ruszel
15.12.2015 14:04 Zmiana załącznika Agnieszka Ruszel
28.10.2015 11:52 Zmiana załącznika Agnieszka Ruszel
07.08.2015 09:16 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
22.01.2015 12:57 Zmiana załącznika Agnieszka Ruszel
04.11.2014 11:26 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
31.10.2014 15:10 Korekta Agnieszka Ruszel
31.10.2014 15:00 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
31.10.2014 11:07 Korekta Agnieszka Ruszel
31.10.2014 11:03 Korekta Agnieszka Ruszel
31.10.2014 11:00 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
19.08.2014 13:00 aktualizacja podstawy prawnej Agnieszka Ruszel
30.05.2014 12:15 Zmiana załącznika Agnieszka Ruszel
27.05.2014 10:13 Zmiana załącznika Agnieszka Ruszel
16.01.2014 13:26 Zmiana załącznika Agnieszka Ruszel
02.01.2014 09:11 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
02.12.2013 11:20 Korekta Agnieszka Ruszel
02.12.2013 11:17 Korekta Agnieszka Ruszel
02.12.2013 11:01 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
28.11.2013 12:07 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
28.11.2013 09:34 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
12.07.2013 13:42 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
12.07.2013 13:23 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
26.06.2013 12:09 Zmiana załącznika Agnieszka Ruszel
26.06.2013 12:02 Zmiana załącznika Agnieszka Ruszel
05.06.2013 11:40 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
31.05.2013 09:48 Korekta Agnieszka Ruszel
31.05.2013 08:58 Zmiana załącznika Agnieszka Ruszel
31.05.2013 08:47 Korekta Agnieszka Ruszel
31.05.2013 08:31 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
28.05.2013 18:33 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
28.05.2013 18:18 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
05.03.2013 13:28 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
14.02.2013 15:30 Aktualizacja treści Damian Kleina
10.09.2012 14:42 Korekta Agnieszka Ruszel
10.09.2012 14:34 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
07.08.2012 09:20 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
30.07.2012 13:54 Dodanie załącznika Agnieszka Ruszel
06.06.2012 15:33 Zmiana podstawy prawnej Dorota Marszałek Jalowska
06.06.2012 15:31 Zmiana podstawy prawnej Dorota Marszałek Jalowska
28.03.2012 12:52 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
17.01.2012 11:20 Korekta Agnieszka Ruszel
17.01.2012 11:17 Aktualizacja treści Agnieszka Ruszel
10.01.2012 09:53 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
25.11.2011 12:49 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
25.11.2011 12:45 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
04.08.2011 13:26 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
04.08.2011 12:11 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
13.06.2011 12:09 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
13.06.2011 12:07 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
22.02.2011 09:49 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
20.12.2010 11:24 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
29.10.2010 10:36 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
29.10.2010 10:33 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
23.09.2010 14:19 Zmiana załącznika Dorota Marszałek Jalowska
12.08.2010 13:40 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska