Pozwolenie wodnoprawne

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 517-519

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
pn - pt

Numer telefonu:
58 668-84-80

Fax: 58 668-84-70
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty jakie powinien złożyć interesant:
1) podpisany przez wnioskodawcę lub pełnomocnika wniosek, zgodny z art. 131 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.), zwanej dalej "ustawą";
2) operat wodnoprawny, sporządzony zgodnie z wymaganiami art. 132 "ustawy" (2 egzemplarze + wersja elektroniczna);
3) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;
4) podpisany przez wnioskodawcę lub pełnomocnika opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, jako oddzielny dokument;
5) inne dokumenty w przypadkach określonych w art. 131 pkt 2a - 4 "ustawy";
6) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów;
7) w przypadku prowadzenia działań w obrębie cieków naturalnych oraz na obszarach form ochrony przyrody
dowody wypełnienia obowiązków wynikających z art. 118 ust. 1,6 i 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.):
- zgłoszenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku;
- oświadczenie wnioskodawcy o braku wniesienia sprzeciwu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku do zgłoszenia;
- decyzję o warunkach prowadzenia działań;
8) dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
9) w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora, oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.
Sposób załatwienia sprawy: decyzja
Opłaty: 217 złotych za pozwolenie

17 zł za pełnomocnictwo

Płatności:
* przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni
PKO BANK POLSKI S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
lub
* gotówką:
- w kasach Urzędu przy Alei M.Piłsudskiego, po odebraniu zlecenia w tut. Wydziale;
- w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. odbywają się bezprowizyjnie).
* W tytule przelewu lub wpłaty należy podać lokalizację oraz przedmiot pozwolenia wodnoprawnego.
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z KPA do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy (w przypadku uzupełnień termin może ulec przedłużeniu)
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1121 ze zm.)
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)
Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)
Inne informacje: Kompetencje do wydawania pozwoleń wodnoprawnych określa art. 140 ustawy Prawo wodne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Anna Małkowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Małkowska
Data wytworzenia informacji: 10.02.2010
Data udostępnienia informacji: 04.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.11.2017 10:39 Aktualizacja treści Anna Małkowska
02.11.2017 13:08 Ddoanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
24.05.2017 13:40 Korekta Michał Kowalski