Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Środowiska
Referat Ocen Środowiskowych
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
pokój nr 517 do 519
Tel. 58-66-88-480
fax (58)668-84-70
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
w godzinach:  8.00-16.00


Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
wymagane dokumenty1. Wniosek.
2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016r.,poz. 353 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
3. Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a) "ustawy".
4.W zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, alternatywnie:
a) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 "ustawy"– kartę informacyjną przedsięwzięcia;
b) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia
- zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 1) i 2) "ustawy".
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
5. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6) "ustawy".
6. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 "ustawy", wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 7) "ustawy".
7. Analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10 a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz.1059 ze zm.) - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 8) "ustawy".
8. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.
9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 
sposób załatwienia sprawyDecyzja 
opłaty1) 205 zł za decyzję
2) 105 zł za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby
3) 17 zł za pełnomocnictwo (do jednej sprawy)

Płatności:
* przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni PKO BANK POLSKI S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
lub
* gotówką:
- w kasach Urzędu przy ul. Piłsudskiego, po odbiorze zlecenia wpłaty w tut. Wydziale;
- w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO BANK POLSKI S.A. odbywają się bezprowizyjnie).
* W tytule przelewu lub wpłaty należy podać lokalizację i rodzaj inwestycji.
czas załatwienia sprawyZgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych, przy czym do czasu tego nie wlicza się okresu oczekiwania na opinie i uzgodnienia z organami wskazanymi w w art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 "ustawy".
Stosownie do art. 35 §5 . ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień, spowodowanych z winy Strony albo z przyczyn niezależnych od Organu.
Czas załatwienia sprawy zależy również od kwalifikacji przedsięwzięcia - rodzaju procedury.
tryb odwoławczyOdwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni. 
podstawa prawna1) Art. 75 ust. 1 pkt 4) "ustawy".
2) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 71).
3) Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.). 
druki

wniosek o wydanie decyzji

karta informacyjna przedsięwzięcia WZÓRRejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: bfrankowski
Ostatnio zmodyfikował: Anna Małkowska
Data wytworzenia informacji: 28.10.2010
Data udostępnienia informacji: 28.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2017 15:04 Aktualizacja treści Anna Małkowska
05.01.2017 15:01 Aktualizacja treści Anna Małkowska
05.01.2017 14:58 Aktualizacja treści Anna Małkowska
05.01.2017 14:42 Aktualizacja treści Anna Małkowska
30.12.2016 15:49 Aktualizacja treści Anna Małkowska
30.12.2016 15:41 Aktualizacja treści Anna Małkowska
30.12.2016 15:37 Aktualizacja treści Anna Małkowska
15.07.2016 09:16 Aktualizacja treści Anna Małkowska
14.07.2016 14:35 Aktualizacja treści Anna Małkowska
31.03.2016 13:22 Aktualizacja treści Jakub Sokolnicki
11.02.2016 13:28 Aktualizacja treści Jakub Sokolnicki
11.02.2016 11:56 Aktualizacja treści Jakub Sokolnicki
11.02.2016 11:46 Aktualizacja treści Jakub Sokolnicki
11.02.2016 11:28 Aktualizacja treści Jakub Sokolnicki
11.02.2016 11:25 Aktualizacja treści Jakub Sokolnicki
15.12.2015 12:30 Aktualizacja treści Anna Małkowska
06.08.2015 15:07 Aktualizacja treści Elżbieta Rybicka
14.04.2015 12:41 Aktualizacja treści Anna Małkowska
14.04.2015 12:32 Aktualizacja treści Anna Małkowska
14.04.2015 12:30 Aktualizacja treści Anna Małkowska
20.03.2015 12:10 Aktualizacja treści Anna Małkowska
20.03.2015 12:06 Aktualizacja treści Anna Małkowska
28.11.2014 09:19 Aktualizacja treści Anna Małkowska
04.11.2014 11:44 Aktualizacja treści Anna Małkowska
04.11.2014 11:40 Aktualizacja treści Anna Małkowska
25.08.2014 11:52 Aktualizacja treści Anna Małkowska
21.08.2014 13:41 Aktualizacja treści Anna Małkowska
21.08.2014 13:19 Aktualizacja treści Anna Małkowska
07.01.2014 15:37 Aktualizacja treści Anna Małkowska
28.11.2013 14:11 Aktualizacja treści Anna Małkowska
28.11.2013 10:13 Aktualizacja treści Anna Małkowska
28.11.2013 09:30 Aktualizacja treści Anna Małkowska
27.09.2013 13:15 Aktualizacja treści Anna Małkowska
29.05.2013 11:06 Aktualizacja treści Anna Małkowska
29.05.2013 11:03 Aktualizacja treści Anna Małkowska
19.01.2012 14:23 Aktualizacja treści Elżbieta Rybicka
19.01.2012 14:21 Zmiana załącznika Elżbieta Rybicka
19.01.2012 13:34 Aktualizacja treści Elżbieta Rybicka
09.09.2011 19:01 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
28.10.2010 14:08 Zmiana załącznika Elżbieta Rybicka
28.10.2010 14:04 Zmiana załącznika Elżbieta Rybicka
28.10.2010 13:41 Zmiana załącznika Elżbieta Rybicka