Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dla klientów MOPS

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, informuje że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia.

2. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest możliwy jest pod numerem tel. 58 782-01-20, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz  na podstawie Art. 9 ust. 1lit. g) RODO tj.:

a) pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin, grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; ochrony poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, umożliwienia weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne, osób korzystających z tych świadczeń oraz członków ich rodzin, przyznania wsparcia w mieszkaniu chronionym;

b) wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą, zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie
i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

c) udzielenia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy,
w szczególności w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, Art. 3 [Formy pomocy] § 1 Pkt. 2 interwencji kryzysowej i wsparcia, Art. 3 [Formy pomocy] § 1 Pkt. 3 ochrony przed dalszym krzywdzeniem, zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia oraz badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;

d) ułatwienia osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy;

e) przyznania pomocy materialnej dla uczniów.
 
4. Zadania wymienione w pkt 3 realizowane są w oparciu m.in. o następujące ustawy: 
 
a) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej;

b) Ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

c) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

d) Ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

e) Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

f) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

g) Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

8) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie zgody.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawa.

10) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia pomocy / przyznania świadczeń.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 05.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2018 12:24 Aktualizacja treści Aleksandra Król
07.02.2018 11:07 Korekta Aleksandra Król
30.01.2018 15:29 Aktualizacja treści Aleksandra Król