Obwieszczenie - wszczęcie postępowania i termin oględzin w terenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew - ul. Paprykowa 30 w Gdyni.

ROK.6131.119.2017.MK
Gdynia, dnia 11.08.2017r.
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia  oględzin w terenie.

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 i art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w związku z art. 83 ust. 1 i art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 2134, ze zm.),
zawiadamia się strony
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 13.07.2017r. (uzupełniony w dniu 04.08.2017r.) Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdyni przy ul. Paprykowej 12 reprezentowanej przez zarząd SM – Pana Ireneusza Bekisza oraz Panią Grażynę Kotyło, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z działki nr 2290 obręb 0014 Dąbrowa (dawniej nr 265/3 KM 31 WK) położonej przy ul. Paprykowej 30 w Gdyni oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu z oględzin, które odbędą się w dniu 5 września 2017r. o godzinie 12:00 na ww. terenie.
pouczenie
Zgodnie z art. 79 § 2 Kpa strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania (…) stronom oraz składać wyjaśnienia. W oparciu o art. 32 ww. ustawy strona ma prawo działać przez pełnomocnika, który w świetle art. 33 § 3 Kpa, winien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis udzielonego pełnomocnictwa*.
Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24 (pokój 522), tel. 58 6688481.
Ustalenie tożsamości strony lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 11.08.2017r. do dnia 25.08.2017r. na stronie BiP Urzędu Miasta Gdyni.
Opracowała: M. Kąkolewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Magdalena Kąkolewska
Data wytworzenia informacji: 11.08.2017
Data udostępnienia informacji: 11.08.2017