Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego ws odszkodowania za nieruchomość przy ul. Św. Mikołaja (dz. nr: 1310/1, obr. Chylonia - 10)

Gdynia, dnia 23.05.2017 r.
PNS.6833.14.2015.SŻ
 
OBWIESZCZENIE
 
            Działając na podstawie art. art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. ) w zw. z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ), Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia odszkodowanie za nieruchomość położoną w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja, oznaczoną ewidencyjnie jako Obręb Chylonia – 0010.1310/1 ( poprzednio: Obręb Gdynia, km. 24, działka nr 601/50 ) o pow. 0,0021 ha ( wydzieloną z działki nr 567/50, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00008279/0 ), przejętą z mocy prawa – w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – na własność Gminy Miasta Gdyni, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2015 r., Nr: RAAI.6740.307.2014.KS/MA-567/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Św. Mikołaja wraz z przebudową zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdyni”, zawiadamia, że został zebrany cały materiał dowodowy.
             Zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odszkodowanie za nieruchomości, przejęte pod drogi publiczne przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.
             Na gruncie niniejszej sprawy, przedmiotowa nieruchomość na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej była obciążana hipoteką umowną kaucyjna.
             W związku z powyższym osobami uprawnionymi do otrzymania odszkodowania są zarówno dotychczasowi właściciele nieruchomości jak i wierzyciel hipoteczny.
             W toku postępowania tut. organ podjął czynności w kierunku ustalenia miejsca zamieszkania osób, którym przysługuje przymiot strony w postępowaniu. Przy uwzględnieniu pełnej wiedzy, którą posiada tut. organ, co do osoby strony w rozumieniu rozdziału 6 kodeksu postępowania administracyjnego, nie ma możliwości ustalenia wszystkich adresów. Na obecnym etapie postępowania nadal nie ustalono aktualnej siedziby wierzyciela hipotecznego – Polnord-Baltic Center Sp. z o.o.
              W związku z powyższym, zastosowanie w niniejszej sprawie znajduje art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stwarzające domniemanie prawne skutecznego zawiadomienia stron, których adresy nie zostały ustalone w trybie czynności związanych z zawiadomieniem indywidualnym.
              Jednocześnie, w związku z powyższym, zastosowanie znajdzie również art. 133 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym, jeżeli osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody, odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego.
              Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
              Ze zgromadzonym materiałem dowodowym sprawy można zapoznać się w Referacie Mienia Skarbu Państwa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ( pok. 424, IV piętro ) w godzinach urzędowania ( tj. 800 – 1600 ).
            Jednocześnie, mając na uwadze dyspozycję z art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego, przewidywany termin załatwienia sprawy planowany jest do dnia 30 czerwca 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Szymon Kowszyk
Data wytworzenia informacji: 24.05.2017
Data udostępnienia informacji: 24.05.2017