Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z działki nr 729 obręb 0017 Karwiny położonej przy ul. Buraczanej 17 w Gdyni

ROK.6131.240.2017.MMW                                                                     
Gdynia, dnia 14.03.2018r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych.
 
Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., 1257, ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2134, ze zm.),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia
 
o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 18.12.2017r. (data wpływu do Wydziału Środowiska dnia 27.12.2017r.) wniesiony przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karwiny” z siedzibą w Gdyni przy ul. Korzennej 15, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z działki nr 729 obręb 0017 Karwiny położonej przy ul. Buraczanej 17 w Gdyni. Jednocześnie informuje się, że po przeprowadzeniu postępowania organ nie znajduje podstaw do wydania zezwolenia na usunięcie ww. drzew. Wskazane przez stronę przesłanki uzasadniające potrzebę usunięcia przedmiotowych drzew nie znalazły odzwierciedlenia w materiale dowodowym.
 
W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania przesłanek umożliwiających organowi wydanie decyzji zgodnej z jej żądaniem.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 (pokój nr 522), tel. 58 6688474. Ustalenie tożsamości strony lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 14.03.2018r. do dnia 28.03.2018r. na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Marta Miączyńska-Wolańczyk
Data wytworzenia informacji: 14.03.2018
Data udostępnienia informacji: 14.03.2018