Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z działki nr 571 obręb Redłowo przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 9 w Gdyni 
ROK.6131.82.2017.KJ                                                                       Gdynia, dnia 12.09.2017r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej
 
Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 2134, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
 
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia,
 
że po zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew zlokalizowanych na działce nr 571 obręb 0025 Redłowo położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 9 w Gdyni, na wniosek z dnia 15.05.2017r. (data wpływu 19.05.2017r.) złożony przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej z siedzibą w Gdyni przy ul. Podgórskiej 14 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Wiesława Wawera i Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Dariusza Romana, została wydana decyzja nr ROK.6131.82.2017.KJ zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew zlokalizowanych na działce nr 571 obręb 0025 Redłowo położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 9 w Gdyni.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w pokoju nr 514, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, w godzinach 8.ºº - 15.ºº
 
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 13.09.2017r. do dnia 27.09.2017r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Gdyni znajdującej się na piątym piętrze siedziby Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz w miejscu wycinki. Po upływie tego okresu doręczenie zawiadomienia w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
         z up. Prezydenta Miasta
                     mgr inż. Bartosz Frankowski
Naczelnik Wydziału Środowiska
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Katarzyna Jando
Data wytworzenia informacji: 12.09.2017
Data udostępnienia informacji: 13.09.2017