Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr RAA.6733.16.2017.IWD-sieć gazowa z dnia 06.06.2017r.

RAA.6733.16.2017.IWD-sieć gazowa                                                         Gdynia, 10.07.2017 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Gdyni postanowieniem nr RAA.6733.16.2017.IWD-sieć gazowa z dnia 10.07.2017r., sprostował z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr RAA.6733.16.2017.IWD-sieć gazowa z dnia 06.06.2017r.
Strony mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem w dniach przyjęć interesantów, tj. w poniedziałki w godz. 13ºº. - 16ºº. i w środy w godz. 8ºº. - 11ºº. w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym, pok. nr 323 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
Po upływie tego okresu doręczenie postanowienia w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
 
 

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
mgr inż. arch. Irena Wierowska – Dziuba

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Magdalena Jasińska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2017
Data udostępnienia informacji: 14.07.2017