Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Mokrej do ul. Zaruskiego

RAAII.6740.8.4.2018.BB-694/droga rowerowa                                  Gdynia, dnia 13.06.2018 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA GDYNI
o wydaniu decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
 
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.)
 
                                                                   ZAWIADAMIA
 
że na wniosek z dnia 09.03.2018 r. Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy Dróg, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Pan Marek Stępa, została wydana w dniu 13.06.2018 r. decyzja nr RAAII.6740.8.4.2018.BB-694/droga rowerowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę drogi rowerowej  na odcinku od ul. Mokrej do ul. Zaruskiego w Gdyni”:  działki nr 3024, 3258, 3259, 3506, 3507, 3508, 3518, 3536, 3539/1, 3561, 3566, 3567, 3568, 3569, 3539/2, 3537, 3538, 3540 obręb Chwarzno-Wiczlino 0011.
 
 
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
 
Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 418 (tel. 58 66 82 404) w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 12ºº-16ºº, środa i piątek
w godz. 8ºº-12ºº w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:
Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-381 Gdynia
Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-381 Gdynia (www.gdynia.pl)
Prasa lokalna –  Dziennik Bałtycki (za pośrednictwem) Ratusza
RAAII-aa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Magdalena Jasińska
Data wytworzenia informacji: 13.06.2018
Data udostępnienia informacji: 18.06.2018