Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa chodnika z infrastrukturą techniczną przy ul. Weteranów i ul. Powst. Styczniowego

RAA.6733.60.2017.MP-840/chodnik                                                         Gdynia, 2017-10-12
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 4 czerwca 2017r., pod poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia się, że po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek wniesiony w dniu 16.08.2017r., ostatecznie uzupełniony w dniu 23.08.2017r. przez: GMINA MIASTA GDYNI, w imieniu której wystąpił P. Krzysztof Linke, w dniu 12.10.2017r. została wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr RAA.6733.60.2017.MP-840/chodnik o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegająca na budowie chodnika przy ul. Weteranów i ul. Powstania Styczniowego, na odcinku od Al. Zwycięstwa  w kierunku Szturmanów, lewa strona jezdni, wraz z przebudową odwodnienia, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oświetleniowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej, na terenie działek nr:   1705, 1615, 1614, 1609, 1602, 1599 obręb Redłowo 0025 , w rejonie ulic Weteranów, Powstania Styczniowego, Al. Zwycięstwa i Kombatantów w Gdyni, w ramach zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy ul. Weteranów i Powstania Styczniowego w Gdyni”.
Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 1300-1600 i środa w godz. 800-1100 w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, pok. nr 323 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl). Po upływie tego okresu doręczenie decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Inspektor - mgr inż. arch. Maria Piątkowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Magdalena Jasińska
Data wytworzenia informacji: 12.10.2017
Data udostępnienia informacji: 13.10.2017