Obwieszczenie o wydaniu dec. adm. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew - ul. Kcyńska 3 w Gdyni.

ROK.6131.290.2016.MK
Gdynia, dnia 17.11.2017r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 83a ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2134, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia,

że po zakończeniu postępowania, wszczętego na wniosek z dnia 26.07.2016r. (uzupełniony w dniu 30.08.2016r., skierowany do ponownego rozpatrzenia decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 04.07.2017r.) Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Helskiej 8 w Gdyni reprezentowanej przez Panią Urszulę Tonderys oraz Panią Marię Maślak – członkinie zarządu SM, w dniu 15.11.2017r., została wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzja nr ROK.6131.290.2016.MK zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 2255 obręb 0012 Cisowa zlokalizowanej przy ul. Kcyńskiej 3 w Gdyni.
Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24 (pokój 522), od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z podinspektorem prowadzącym postępowanie, tj. Panią Magdaleną Kąkolewską (nr tel. (58) 668 84 81). Ustalenie tożsamości stron lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 17.11.2017r. do dnia 01.12.2017r. na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni. Po upływie tego okresu doręczenie decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Magdalena Kąkolewska
Data wytworzenia informacji: 17.11.2017
Data udostępnienia informacji: 17.11.2017