Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa fundamentów,montaż agregatu prądotwórczego, ul. Handlowa 13

RAA.6733.1.16.2018.WGN-1177/13                                                     Gdynia,  15.05.2018 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek wniesiony w dniu 10.05.2018. przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Adama Macioch, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na rozbudowie fundamentu wraz z montażem agregatu prądotwórczego i budowa sieci energetycznej na terenie części działki nr 470 obręb 0012 Cisowa przy ul. Handlowej 13 w Gdyni.
 
           Zadanie pod nazwą: „Montaż agregatu prądotwórczego o mocy 880kVA w obiekcie MSC Gdynia”
 
 
 
           W związku z tym w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgodnie z treścią art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, każdy, kto wykaże interes prawny może w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, w pokoju 323, w godzinach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 1200-1600  oraz środa i piątek w godz. 800-1200 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
Obwieszczenie umieszcza się na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Magdalena Jasińska
Data wytworzenia informacji: 15.05.2018
Data udostępnienia informacji: 17.05.2018