Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Konwaliowej

RAA.6733.1.12.2018.IWD-452/sieć SN                                                        Gdynia, 15.03.2018r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1073, z późn. zm.) oraz na podstawie art.  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek wniesiony w dniu 22.02.2018r. i uzupełniony w dniu 05.03.2018r. przez ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której wystąpił pełnomocnik – Pan Grzegorz Majewski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu lokalnym, polegającej na:
przebudowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w rejonie ulicy Konwaliowej w Gdyni, na terenie działek nr: 340, 345, 342 i 343, obręb Witomino - Radiostacja – 0028.
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłaszać uwagi i wnioski w dniach przyjęć interesantów tj. w poniedziałki w godz. 13ºº - 16ºº oraz w środy w godz. 8ºº- 11ºº do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego pok. 323  w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, lub pisemnie na ww. adres.
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta  Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
Po upływie tego okresu zostaną rozpatrzone zgłoszone uwagi i wnioski.
 
 
 
 
 

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
inspektor - mgr inż. arch. Irena Wierowska – Dziuba

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Magdalena Jasińska
Data wytworzenia informacji: 15.03.2018
Data udostępnienia informacji: 16.03.2018