Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn-0,4 kV od ul. Paprykowej do ul. Gorczycowej

RAA.6733.1.17.2018.WGN-385/oświetlenie                                         Gdynia,  15.05.2018 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek wniesiony w dniu 11.05.2018. przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni reprezentowany przez pełnomocnika Pana Sebastiana Siewert, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci kablowych nn-0,4kV doprowadzających zasilanie w energię elektryczną projektowanych słupów oświetleniowych na fundamentach wraz z oprawami oświetleniowymi wzdłuż ścieżki od ul. Paprykowej do ul. Gorczycowej na terenie działek: nr 2374, 2377, 2331, 2332, 2329 obręb 0014 Dąbrowa w Gdyni.
 
           Zadanie pod nazwą: „Budowa oświetlenia przejścia przez las od ul. Paprykowej do ul. Gorczycowej w Gdyni„
 
 
 
           W związku z tym w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgodnie z treścią art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, każdy, kto wykaże interes prawny może w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, w pokoju 323, w godzinach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 1300-1600  i środa w godz. 800-1100 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
Obwieszczenie umieszcza się na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (www.gdynia.pl).
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i udostępnienie obwieszczenia:
Wioletta Gałczyńska-Nowak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Magdalena Jasińska
Data wytworzenia informacji: 15.05.2018
Data udostępnienia informacji: 17.05.2018