Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, miejscu i terminie oględzin w sprawie usunięciw 19 szt. drzew z ul. Młyńskiej 25 w Gdyni

ROK.6131.532.2016.KJ                                                                              Gdynia, dnia 16.03.2017r.

 

                                                        OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia  oględzin w terenie.

 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 i art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz 23, ze zm.), w związku z art. 83 ust. 1 i ust. 2c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 2134, ze zm.),

 

zawiadamia się strony

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 29.12.2016r. (data wpływu 06.12.2016r.) złożony przez Gdyńska Spółdzielnię Mieszkaniową w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Helskiej 8 reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu Panią Urszulę Tonderys i Wiceprezesa Zarządu Panią Marię Maślak, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew z działki nr 1527 obręb 0010 Chylonia położonej przy ul. Młyńskiej 25 w Gdyni oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu z oględzin, które odbędą się w dniu 12 kwietnia 2017r. o godz. 12.00 na ww. terenie.

 

pouczenie

 

Zgodnie z art. 79 § 2 Kpa strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania (…) stronom oraz składać wyjaśnienia. W oparciu o art. 32 ww. ustawy strona ma prawo działać przez pełnomocnika, który w świetle art. 33 § 3 Kpa, winien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis udzielonego pełnomocnictwa*.

Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24 (pokój 514 - prowadzący sprawę główny specjalista K. Jando), tel. 58 6688491.

Ustalenie tożsamości strony lub pełnomocnika następuje każdorazowo na podstawie dowodu tożsamości.

 

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 20.03.2017r. do dnia 03.04.2017r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Gdyni znajdującej się na piątym piętrze siedziby Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, na stronie BiP Urzędu Miasta Gdyni oraz w miejscu wycinki tj. przy ul. ul. przy ul. Młyńskiej 25  w Gdyni.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23, ze zm.), informuje się, że z uwagi na ilość wnoszonych w 2016r. do Urzędu Miasta Gdyni podań dotyczących wydania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, które wydział rozpatruje w kolejności ich zgłaszania wniosek z dnia 29.11.2016r. (data wpływu 06.12.2016r.) nie został rozpatrzony w ustawowym terminie. Przewidziany termin wydania rozstrzygnięcia we wnioskowanej sprawie to 31.05.2017r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Bartosz Frankowski

          NACZELNIK WYDZIAŁU ŚRODOWISKA

 

* Zgodnie z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827) od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł w kasie Urzędu lub przelewem rachunek bankowy Gminy Miasta Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, PKO Bank Polski SA  w Gdyni. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie wyżej cytowanej ustawy o opłacie skarbowej. Do sprawy należy dołączyć dowód wpłaty ww. opłaty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Katarzyna Jando
Data wytworzenia informacji: 16.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017