Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania (dotyczy dz. nr 1721/1, obręb Chylonia)

PNS.6833.28.2016.JZ
Gdynia, dnia 22 marca 2017 r.


OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA

 
     Działając na podstawie art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Gdyni, oznaczoną ewidencyjnie jako Obręb Chylonia, działka nr 0010.1721/1, wydzieloną z działki nr 1721, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00008839/4, objętą decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02 sierpnia 2016 r., Nr: RAAI.6740.134.2016.AW-565/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja”. Nieruchomość przejęta została  z mocy prawa na własność Gminy Miasta Gdyni na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

     Na potrzeby toczącego się postępowania, tut. Organ wystąpi do biegłego rzeczoznawcy majątkowego o sporządzenie operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości, będącą podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania. Nastąpi to po przeprowadzeniu procedury, w trybie zamówień publicznych, związanej z wyborem rzeczoznawcy majątkowego.

     W związku z powyższym, załatwienie sprawy w uprzednio wyznaczonym terminie nie jest możliwe. Wyznaczam nowy termin zakończenia postępowania do dnia 30 września 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jakub Zieliński
Data wytworzenia informacji: 22.03.2017
Data udostępnienia informacji: 23.03.2017