Obwieszczenie o przedłużeniu terminu postępowania w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość - ul. Stefana Ramułta, dz. nr: 263/1, obręb Leszczynki - 18

Gdynia, dnia 23.08.2017 r.
PNS.6833.11.2016.SŻ
 
OBWIESZCZENIE
 
      Działając na podstawie art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość – o nieuregulowanym stanie prawnym – położoną w Gdyni przy ul. Stefana Ramułta, oznaczoną ewidencyjnie jako Obręb Leszczynki – 0018.263/1, wydzieloną z działki nr 263, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00037526/9, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Miasta Gdyni na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, objętą decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02 sierpnia 2016 r., Nr: RAAI.6740.134.2016.AW-565/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja”.
      W związku z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego w zakresie wyceny nieruchomości, na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania, przewidywany termin zakończenia postępowania planowany jest do dnia 29 grudnia 2017 r.
 
Akta sprawy znajdują się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ( pok. 424 ).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Szymon Kowszyk
Data wytworzenia informacji: 23.08.2017
Data udostępnienia informacji: 23.08.2017