Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

miejsce załatwienia sprawyUrząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Zwrotów i Odszkodowań
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pok. 402, 422, 425
Tel. 58-66-88-518
        58-66-88-933
        58-66-88-932
        58-66-88-931
fax 58 66 88 156
e-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
w godzinach:  8:00 - 16:00
 
wymagane dokumenty wniosek o zwrot nieruchomości (wniosek powinien być złożony przez wszystkich wywłaszczonych lub ich spadkobierców)
 jeśli wniosek składają spadkobiercy wywłaszczonego – komplet dokumentów wykazujących następstwo prawne po wywłaszczonym w tym postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akty poświadczenia dziedziczenia oraz dokumenty wskazujące na zmianę nazwiska)
 decyzja wywłaszczeniowa lub inny dokument na podstawie którego przeszła własność nieruchomości oraz inne dokumenty dot. wywłaszczenia
 pełnomocnictwo – jeżeli wniosek jest wnoszony przez pełnomocnika 
sposób załatwienia sprawy wniosek o zwrot nieruchomości wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni (lub przysłać pocztą)
 jeżeli właścicielem działek wskazanych we wniosku jest Gmina Miasta Gdyni organ zwraca się do Wojewody Pomorskiego o wyznaczenie organu właściwego do rozpoznania sprawy
 organ prowadzący sprawę weryfikuje dokumenty załączone do wniosku oraz zbiera niezbędny materiał dowodowy
 organ prowadzący sprawę przeprowadza wizję w terenie
 rzeczoznawca majątkowy na zlecenie organu prowadzącego sprawę sporządza operat szacunkowy, w którym wskazuje wartość nieruchomości
 organ prowadzący sprawę przeprowadza rozprawę z udziałem biegłego rzeczoznawcy
 organ prowadzący sprawę wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie zwrotu nieruchomości oraz w przedmiocie ewentualnego zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania bądź też nieruchomości zamiennej 
opłatybrak
czas załatwienia sprawyw zależności od stopnia skomplikowania sprawy
tryb odwoławczyodwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu I instancji 
podstawa prawnaUstawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) 
drukiWniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Banel
Wprowadził informację: Krzysztof Duda
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Duda
Data wytworzenia informacji: 24.07.2013
Data udostępnienia informacji: 24.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2015 08:38 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
19.12.2014 15:51 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
24.07.2013 12:10 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
24.07.2013 11:51 Aktualizacja treści Krzysztof Duda
24.07.2013 10:30 Dodanie informacji Krzysztof Duda