Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - na obiektach GCS

Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do oddania w najem następujących nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, na następujących warunkach:
I.  w postaci:
1)  pomieszczenia w budynku szatniowym zlokalizowanym przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni na działce nr 779 obręb nr 0019 Mały Kack dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00024645/5;
2)  pomieszczeń w budynku Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni na działce nr 165 obręb nr 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00024646/2;
3)  powierzchni wybiegowej oraz pomieszczeń w budynku Ośrodka Hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni na działce nr 3224 obręb nr 0022 Orłowo dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00024354/8;
4)  budynku szatniowo – sanitarnego wraz z boiskiem zlokalizowanym przy ul. Nauczycielskiej 9 w Gdyni, na działce nr 88, 89, 90, 91 obręb 0028 Witomino;
5)  pomieszczeń w budynku obiektu Lodowiska zlokalizowanego przy ul. Generała Józefa 33 w Gdyni na działce nr 348 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00008964/9.
II. przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są na:
1) działalność biurową związaną z prowadzeniem klubów sportowych – dot. pkt I. 1) – 2);
2) prowadzenie szatni lub magazynu klubowego najemców– dot. pkt. I.2) lub I.5);
3) prowadzenie zajęć w zakresie szkolenia psów – dot. pkt. I.3);
4) prowadzenie organizacji urodzin dla dzieci wraz z przejażdżką konną; - dot. pkt. I.3);
5) prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej dla dzieci uczestniczących w zajęciach hipoterapeutycznych – dot. pkt. I.3);
6) działalność sportową klubu – dot. pkt. I.4);
III. okres najmu: do 1 roku, tj. od dnia zawarcia poszczególnych umów do dnia 31.12.2018 roku;
IV.  czynsz:
1)  czynsz za najem płatny będzie:
a)  w okresach miesięcznych z góry do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego z zastrzeżeniem lit .b);
b)  w przypadku najmu nieruchomości wskazanej w pkt. I.3) – powierzchnia wybiegowa oraz pomieszczenie 43,54 m2 w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury na podstawie miesięcznego zestawienia faktycznego korzystania z nieruchomości;
2)  miesięczny czynsz najmu stanowi:
a)  iloczyn powierzchni oraz stawki czynszu za jeden metr kwadratowy najmowanej powierzchni nieruchomości. Stawka za jeden metr kwadratowy wynosi:
a.  za pomieszczenia biurowe oraz magazynowe na nieruchomościach wskazanych w pkt. I.1 – 2) 3,25 zł za 1m²;
b.  za powierzchnię pomieszczeń na nieruchomościach wskazanych w pkt. I.3)
26,00 zł za 1m²;
c.  za powierzchnię budynku szatniowo –  sanitarnego w nieruchomości wskazanej w pkt I.4) 0,58 zł za 1m²;
d.  za pomieszczenia na nieruchomości wskazanej w pkt I.5) 1,28 zł za 1 m2;
b)  godzinowa stawka czynszu w wysokości 30,00 zł za powierzchnię wybiegową na nieruchomości wskazanej w pkt. I.3);
c)  dzienna stawka w wysokości 50,00 zł za pomieszczenie 43,54 m2 na nieruchomości wskazanej w pkt. I.3), z zastrzeżeniem, iż maksymalnie najemca może korzystać z przedmiotu najmu do 8 godzin dziennie w danym dniu;
d)  za boisko, o którym mowa w pkt I.4) iloczyn powierzchni oraz stawki za 1 godzinę – 0,50 zł/h;
do czynszów, o których mowa wyżej doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;
V.  niezależnie od czynszu najemca ponosić będzie koszty bieżącej eksploatacji przedmiotu najmu tj. koszty zużycia energii elektrycznej, koszty zużycia wody;
VI. nieruchomości przeznaczone są do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81 – 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Gminy Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni (81 – 382) na rzecz niniejszych podmiotów:
1)  Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna:
13,80 m² w budynku zespołu szatniowego przy ul. Olimpijskiej 5,
2)  Bałtyk Gdynia Stowarzyszenie Klub Sportowy:
20,6 m² powierzchni biurowej w budynku Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni;
25,30 m² powierzchni magazynowej w budynku Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni;
3)  Stowarzyszenie Rugby Club Arka Gdynia:
23,30 m² w budynku administracyjnym przy Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni;
4)  Stowarzyszenie Gdyńskie Towarzystwo Piłki Ręcznej:
22,55 m² w budynku administracyjnym Narodowego Stadionu Rugby przy Kazimierza Górskiego 10;
5)  Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Gdynia:
20,56 m² w budynku administracyjnym Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10;
143,90 m2  budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego wraz z dodatkowym zadaszeniem 78 m2;
7392 m2 boiska ze sztuczną nawierzchnią;
6)  Urszula Grzegorzewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Marinus Urszula Grzegorzewska” z siedzibą w Gdyni (81 – 020), ul. Zbożowa 7:
230 m² powierzchni wybiegowej dla koni w Hali zlokalizowanej w budynku Ośrodka Hipoterapii;
43,54 m2 pomieszczenia zlokalizowanego na parterze budynku Ośrodka Hipoterapii;
7)  Marcin Makowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Makowski „Physio Sport” z siedzibą w Gdyni (81 – 545), ul. Spółdzielcza 4 przy ul. Spółdzielczej 4;
59,14 m² w postaci pomieszczeń zlokalizowanego w budynku Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4;
8)  Anita Martowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MADISON” Anita Martowicz z siedzibą w Sopocie (81 – 757), ul. Jagiełły 5/5a:
230 m² powierzchni wybiegowej dla koni w Hali zlokalizowanej w budynku Ośrodka Hipoterapii;
43,54 m2 pomieszczenia zlokalizowanego na parterze budynku Ośrodka Hipoterapii;
9)  Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadki” z siedzibą w Gdyni, ul. Grabowo 2, 81 – 265 Gdynia : pomieszczeń znajdujących się w budynku obiektu Lodowiska:
21,30 m2 powierzchni magazynowej;
14 m2 powierzchni szatniowej;
12 m2 powierzchni szatniowej;
11,5 m2 powierzchni szatniowej;
12,6 m2 powierzchni szatniowej.
 
Nr sprawy: GCS.DA.222.34.2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Grzegorz Tojek
Data wytworzenia informacji: 07.12.2017
Data udostępnienia informacji: 07.12.2017