WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni (81 –538) przy ul. Olimpijskiej 5/9, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2260) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do oddania w najem następujących nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, na następujących warunkach:

I. Część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni na plaży miejskiej w Orłowie – działka nr 3176 obręb 0022 Orłowo dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta o numerze GD1Y/00024354/8;

II.  Powierzchnia nieruchomości, tj. przedmiotu najmu wynosi: 1000 m²;

III. Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie sceny letniej Teatru Miejskiego w Gdyni;

IV.  Okres najmu: do 3 lat od dnia zawarcia umowy;

V.   Czynsz najmu płatny będzie w okresach miesięcznych z góry do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego;

VI. Miesięczny czynsz będzie wynosił:
a)  1.100,00 złotych (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100) miesięcznie w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia w każdym roku obowiązywania umowy;
b)  110,00 złotych (słownie: sto dziesięć złotych 00/100) miesięcznie w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja w każdym roku obowiązywania umowy;
Do w/w czynszu doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dodatkowo najemca będzie ponosił koszty związane z eksploatacją i mediów.

VII. Czynsz najmu podlegać będzie waloryzacji na dzień 01 marca każdego roku o roczny wskaźnik wzrostu cen od towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia;

VIII.Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5/9 (81 – 538) oraz Urzędu Gminy Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni (81 – 382) na rzecz następującego podmiotu: Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Armii Krajowej 24, 81 – 372 Gdynia, KRS nr 0000343845, NIP nr 5862242778, REGON nr 220856280.

Nr sprawy: GCS.DA.222.1.2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Grzegorz Tojek
Data wytworzenia informacji: 09.03.2017
Data udostępnienia informacji: 09.03.2017