WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM
 
Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 5/9, 81-538 Gdynia, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010.102.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz przeznaczonych do oddania w najem następującej nieruchomości na następujących warunkach:
 
1)     część nieruchomości w postaci pomieszczeń w budynku Narodowego Stadionu Rugby przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni. Nieruchomość ta znajduje się w obrębie działki nr 948/1 KM 63 dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta o numerze GD1Y/00024646/2;
2)     powierzchnia przedmiotowej nieruchomości wynosi 130,6 m², w jej skład wchodzi: sala konsumpcyjna, bar-bufet, zaplecze kuchenne, zmywalnia, zaplecze, zaplecze socjalne, toaleta, tzw. ogródek;
3)     przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona na prowadzenie baru gastronomicznego;
4)     okres najmu: 2 lata od momentu podpisania umowy;
5)     czynsz najmu płatny będzie w okresach miesięcznych z góry do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego;
6)     miesięczny czynsz najmu stanowi:
a)       iloczyn powierzchni oraz stawki czynszu za jeden metr kwadratowy wynajmowanej nieruchomości w budynku Narodowego Stadionu Rugby. Stawka za jeden metr kwadratowy wyniesie 25,00 zł za 1m² w przypadku miesięcy letnich, tj. od 1 maja do 30 września, natomiast 19,00 zł za 1m² w przypadku miesięcy zimowych tj. od 1 października do 30 kwietnia - co daje odpowiednio kwoty 2750,00 zł i 2090,00 zł miesięcznie;
b)      Iloczyn powierzchni oraz stawki czynszu za jeden metr kwadratowy wynajmowanej nieruchomości - tzw. ogródek. Stawka za jeden metr kwadratowy wyniesie 7,00 zł za 1m²;
Do czynszu doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami
Dodatkowo najemca będzie ponosił koszty związane z eksploatacją i mediów.
7)     stawki czynszu najmu będą waloryzowane na początku każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszany przez Prezesa GUS począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia;
8)      nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Gminy Miasta Gdynia przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni (81 - 382) na rzecz podmiotu: Dawid Sojka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Sport Catering Dawid Sojka" z siedzibą w Gdańsku (80 - 631) przy ul. Stryjewskiego 31/9, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 5832876159, REGON 221462063.
 
Do wiadomości:
  1. Tablica Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  2. Tablica Urzędu Miasta Gdyni
  3. a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Paulina _Dobrowolska
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Dobrowolska
Data wytworzenia informacji: 21.02.2014
Data udostępnienia informacji: 21.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2014 12:21 Dodanie informacji Paulina Dobrowolska