WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 
 
 
 
Gdynia, dnia ............... 2013 roku.
L.dz.: ........../2013
Nr sprawy: GOSIR.DA.222.17.2013
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM
 
Niniejszym Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 5/9, 81-538 Gdynia, zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz przeznaczonych do oddania w najem nieruchomości na następujących warunkach:
1)     część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Stadionie Miejskim w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5 w obrębie działki nr 522/53 k. m. 69 dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00033423/9;
2)     przedmiotową nieruchomość stanowi:
a)      punkt gastronomiczny o całkowitej powierzchni: 400 m²;
b)      punkt handlowy o całkowitej powierzchni: 110 m²;
c)      trzy pomieszczenie biurowe o całkowitej powierzchni 105 m²;
3)     przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona na prowadzenie: gastronomii, punktu handlowego - m. in. sprzedaż pamiątek klubowych Arki Gdynia oraz biura klubu sportowego Arki Gdynia;
4)     okres najmu: 3 lata od dnia podpisania umowy;
5)     czynsz najmu płatny będzie w okresach miesięcznych z góry do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego;
6)     miesięczny czynsz najmu będzie rozliczany w następujący sposób:
iloczyn stawki czynszu za jeden metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni nieruchomości. Stawka za jeden metr kwadratowy wyniesie 18,02 zł (słownie: osiemnaście zł 02/100) netto za 1m² co daje łączną kwotę 11.082,30 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 30/100) netto miesięcznie;
Do czynszu doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacyjnych za media.
7)     stawki czynszu najmu będą waloryzowane na początku każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszany przez Prezesa GUS począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia;
8)     nieruchomość przeznaczona jest do oddania w najem w trybie bezprzetargowym po upływie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5/9 oraz Urzędu Gminy Miasta Gdynia przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni (81 - 382) na rzecz niniejszego podmiotu: Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, KRS nr 0000012878, NIP 5862047640, REGON 192067570.
Do wiadomości:
  1. Tablica ogłoszeń Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa;
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Gdynia;
  3. a/a.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Łucyk
Wprowadził informację: Paulina _Dobrowolska
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Dobrowolska
Data wytworzenia informacji: 10.12.2013
Data udostępnienia informacji: 10.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.12.2013 14:41 Dodanie informacji Paulina Dobrowolska